或者是另一个非常好的办法来提高您的汉语水平
词典

Han Trainer 汉汉词典

所有在Han Trainer 软件版本中的词汇都会在我们的汉汉词典中找到

 

本词典还在持续开发中,未来本词典也将会支持文本搜索等优秀的网页设计,请访问我们的网站,立即下载免费使用版汉语学习软件吧


词汇列表:(请使用您的浏览器的搜索功能选项)

拼音(无音调)  拼音(含音调)  汉字  主要英文翻译
 
...zhiyi...zhīyī
之一
one of...
A
回顶部


aa

modal particle
aā

initial particle
Abalaqiya shanmaiĀbālāqìyà shānmài
阿巴拉契亚山脉
Appalachians
AbirangĀbíràng
阿比让
Abidjan
AbodingĀbódīng
阿伯丁
Aberdeen
AbuzhabiĀbù­zhābí
阿布扎比
Abu Dhabi
AdelaideĀdéláidē
阿德莱德
Adelaide
A'er­baniyaĀ'ĕrbāníyà
阿尔巴尼亚
Albania
Aer­beisi­ shanmaiĀĕrbēisī­; shānmài
阿尔卑斯山脉
Alps
AerbokejiĀĕrbókè­wjī
阿尔伯克基
Albuquerque
A'er­jili­yyaĀ'ĕrjílìyà
阿尔及利亚
Algeria
AfuhanĀfù­hàn
阿富汗
Afghanistan
AgentingĀgēntíng­
阿根廷
Argentina
aiāi

pity
aiāi

ah
aiāi

dust
aiāi

in sequence
Ai senĀi sēn
埃森
Essen
aidaoāidào
哀悼
condolence
AijiĀijí
埃及
Egypt
aijināijìn
挨近
to get close to
aiqiāiqì
哀泣
to wail
aiqiuāiqiú­
哀求
to entreat
AisaiebiyaĀisàiébĭyà
埃塞俄比亚
Ethiopia
aishangāishāng
哀伤
sad
aisiāisī­;
哀思
grief
Aitena huoshanĀitènà huŏshān
埃特纳火山
Aetna
AkenseĀkĕnsè
阿肯色
Arkansas
Ake­luo­boli­ysi­Ākè­wluó­bōlìsī­;
阿克罗波利斯
Acropolis
Akong­jiaguashanĀkòng­jiāguāshān
阿空加瓜山
Aconcagua
Alabo BandaoĀlābó Bàndăo
阿拉伯半岛
Arabia
Alabo li­yanhe qiu­zhangguoĀlābó li­yánhé qiú­zhăngguó
阿拉伯联合酋长国
United Arab Emirates
AlamutuĀlāmùtú
阿拉木图
Almaty
AlasijiaĀlāsī­;jiā
阿拉斯加
Alaska
AlingdunĀlíngdùn
阿灵顿
Arlington
AlikanteĀlìkăntè
阿利坎特
Alicante
AlubaĀlŭbā
阿鲁巴
Aruba
AmanĀmàn
阿曼
Oman
Amusi­tedanĀmŭsī­;tèdān
阿姆斯特丹
Amsterdam
anān

peace
anān

eucalyptus
anān

ammonia
anān

to know well
anān

saddle
anchaānchā
安插
to plant
AndaluxiyaĀndálúxīyà
安达卢西亚
Andalusia
AndalüeĀndàlüè
安大略
Ontario
AndaoerĀndàoĕr
安道尔
Andorra
Andisi­shanĀndìsī­;shān
安第斯山
Andes
andunāndùn
安顿
to arrange for
anfangānfáng­
安防
security
angāng

dirty
AngelaĀngēlā
安哥拉
Angola
AnguilaĀnguīlā
安圭拉
Anguilla
angzhangāngzhāng
肮脏
filthy
AnhuiĀnhuĭ
安徽
Anhui
anjingānjìng
安静
quiet
AnkalaĀnkălā
安卡拉
Ankara
AnkeleijiĀnkè­wléijī
安克雷奇
Anchorage
AnnaĀnnà
安娜
Anna
Annatuoli­yyaĀnnàtuōlìyà
安纳托利亚
Anatolia
anningānníng
安宁
peaceful
anpaiānpái
安排
to arrange
anquanānquán
安全
security
anquanzuoyiānquánzuòyĭ
安全座椅
safety seat
anshuānshú
谙熟
to be proficient in
AnteweipuĀntèwèipŭ
安特卫普
Antwerp
Antigua he babu­daĀntíguā hé bābù­dá
安提瓜和巴布达
Antigua and Barbuda
anwenānwĕn
安稳
smooth and steady
anzhiānzhì
安置
to emplace
anzhuangānzhuāng
安装
to install
AsandiĀsăndì
阿散蒂
Ashanti
Asaibai­jiangĀsàibài­jiāng
阿塞拜疆
Azerbaijan
Asensong DaoĀsēnsōng Dăo
阿森松岛
Ascension
ayiāyí
阿姨
aunt
aiái

cancer
aibianáibiàn
癌变
canceration
angáng

to hold high
angguiángguì
昂贵
expensive
aoáo

to stew
aoáo

to soar
aoáo

to travel
aojianáojiān
熬煎
torture
aoxiangáoxiáng
翱翔
to hover
aoyouáoyóu
遨游
to roam
aiăi

short
aixiaoăixiăo
矮小
undersized
aoăo

padded jacket
aà

ah!
aiài

love
aiài

dim
aiài

to stop
aiài

mugwort
aiài

confined
Ai’er­lanÀi’ĕrlán
爱尔兰
Ireland
AibotaÀibótă
艾伯塔
Alberta
AidingbaoÀidīngbăo
爱丁堡
Edinburgh
aiguoàiguó
爱国
patriotic
aihaoàihào
爱好
hobby
aihuàihù
爱护
to cherish
aimeiàimèi
暧昧
ambiguous
aimuàimù
爱慕
to admire
aiqingàiqíng­
爱情
love
AishaniyaÀishāníyà
爱沙尼亚
Estonia
aixiàixī
爱惜
to treasure
aixinàixīn
爱心
to love
anàn

bank
anàn

to press
anàn

dark
anàn

case
anàn

gloomy
an'anàn'àn
暗暗
inwardly
anbianànbiān
岸边
shoreside
anbiaoànbiāo
岸标
shore beacon
andanàndàn
黯淡
dim
andaoàndào
暗道
secret channel
anfanànfàn
案犯
criminal
anhaoànhào
暗号
secret signal
anliànlì
案例
case
anmoànmó
按摩
massage
anmoqiànmóqì
按摩器
massager
anmoyiànmóyĭ
按摩椅
massage armchair
anshaànshā
暗杀
to assassinate
anshiànshí
按时
on time
anshiànshì
暗示
to hint
anzhaoànzhào
按照
according to
anziànzì
暗自
inwardly
aoào

proud
aoào

profound
aoào

to regret
aoào

Australia
Ao er­ li­yangÀo ĕr li­yáng
奥尔良
Orleans
Ao li­yn ba si­ shanÀo lín bā sī­; shān
奥林巴斯山
Mount Olympus
AodaliyaÀodàlìyà
澳大利亚
Australia
Aode HeÀodé Hé
奥得河
Oder
AodiliÀodìlì
奥地利
Austria
AofenbaheÀofēnbāhè
奥芬巴赫
Offenbach
aohuiàohuĭ
懊悔
to repent
AokelanÀokè­wlán
奥克兰
Oakland
aomanàomàn
傲慢
arrogant
AomenÀomén
澳门
Macao
aomiàomì
奥秘
profound mystery
aonaoàonăo
懊恼
upset
aoshiàoshì
傲视
to despise
AosiluÀosī­;lù
奥斯陆
Oslo
AositingÀosī­;tīng
奥斯汀
Austin
airenaìrén
爱人
spouse
B
回顶部


baba

particle
ba

eight
ba

mouth
ba

to cling to
ba

a fragrant plant
BabaduosiBābāduōsī­;
巴巴多斯
Barbados
BabilunBābílún
巴比伦
Babylon
Babu­ya XinjineiyaBābù­yà Xīnjĭnèiyà
巴布亚新几内亚
Papua New Guinea
Badahuosi­ Bādáhuòsī­;
巴达霍斯
Badajoz
BadengBādēng
巴登
Baden
Baer­gan bandaoBāĕrgān bàndăo
巴尔干半岛
Balkan
BafaliyaBāfálìyà
巴伐利亚
Bavaria
BagedaBāgédá
巴格达
Baghdad
BahamaBāhāmă
巴哈马
Bahamas
BajisitanBājīsī­;tăn
巴基斯坦
Pakistan
BalaguiBālāgūi
巴拉圭
Paraguay
baleibāléi
芭蕾
ballet
BalemoBālèmò
巴勒莫
Palermo
BalesitanBālèsī­;tăn
巴勒斯坦
Palestinian National Authority
BaliBālí
巴黎
Paris
Bali DaoBālí Dăo
巴厘岛
Bali
BalinBālín
巴林
Bahrain
Bali­yali­y QundaoBālìālí Qúndăo
巴利阿里群岛
Balearic Islands
Bali­yya­duoli­ydeBālìyà­duōlìdé
巴利亚多利德
Valladolid
BamakeBāmăkē
巴马科
Bamako
banbān

to twist
banbān

to move
banbān

spot
banbān

class
banbān

kind
BanamaBānámă
巴拿马
Panama
bangbāng

to help
bangmangbāngmáng
帮忙
to help
bangzhubāngzhù
帮助
assistance
Banjialuo­'er­Bānjiāluó­'ĕr
班加罗尔
Bangalore
banmabānmă
斑马
zebra
banshoubānshŏu
扳手
spanner
banzhangbānzhăng
班长
class monitor
baobāo

to wrap
baobāo

pot
baobāo

placenta
baoguobāoguŏ
包裹
parcel
baokuobāokuò
包括
to include
Basai'erBāsāi'ĕr
巴塞尔
Basel
Basailuo­naBāsàiluó­nà
巴塞罗那
Barcelona
BaxiBāxī
巴西
Brazil
BaxiliyaBāxīlìyà
巴西利亚
Brasilia
bayuebāyuè
八月
August
baibái

white
baibanbáibăn
白板
white board
baicaibáicài
白菜
Chinese cabbage
Bai'eluo­si­Bái'éluó­sī­;
白俄罗斯
Belarus
Baijin han junBáijīn hàn jùn
白金汉郡
Buckinghamshire
baijiubáijiŭ
白酒
schnapps
BailandiBáilán­dì
白兰地
brandy
baobáo

thin
baobáo

hail
ba

to hold
baibăi

to put
baibăi

cypress
baibăi

hundred
bai­huodaloubăihuòdàlóu
百货大楼
department store
bai­ke­ cidian­băikē cídiăn
百科词典
lexicon
Baimuda QundaoBăimùdá Qúndăo
百慕达群岛
(The Islands of) Bermuda
banbăn

board
banbăn

edition
banbăn

slope
banbenbănbĕn
版本
version
bangbăng

wing
baobăo

to maintain
baobăo

fort
baobăo

treasure
baobăo

to be full
baochibăochí
保持
to keep
baohubăohù
保护
to protect
baohutaobăohùtào
保护套
protecting jacket
Baojiali­yyaBăojiālìyà
保加利亚
Bulgaria
baowenbeibăowēnbēi
保温杯
vacuum cup
baowenpingbăowēnpíng
保温瓶
thermos
baoxianhebăoxiānhé
保鲜盒
crisper
baoxianbăoxiăn
保险
insurance
baoxiang­­­uibăoxiănguì
保险柜
strongbox
baozhengbăozhèng
保证
to guarantee
ba

dad
ba

to cease
ba

to dominate
bababàba
爸爸
father
bagongbàgōng
罢工
strike
baibài­

to worship
baibài­

to lose
bainianbài­nián­
拜年
to wish somebody a Happy New Year
banbàn

to accompany
banbàn

half
banbàn

to be dressed up as
banbàn

to mix
banbàn

to deal with
banfabànfă
办法
method
bangbàng

to be close to
bangbàng

stick
bangong­shibàngōngshì
办公室
office
bangwanbàngwăn
傍晚
at nightfall
bantianbàntiān
半天
half of the day
banyebànyè
半夜
midnight
banzoubànzòu
伴奏
to accompany
baobào

to inform
baobào

to hold
baobào

to explode
baobào

leopard
baodaobàodào
报道
to report
baogaobàogào
报告
speech
baomingbàomíng
报名
to register
baoqianbàoqiàn
抱歉
apology
baoshangbàoshàng
报上
in the newspaper
baoshebàoshè
报社
newspaper office
baozhabàozhà
爆炸
explosion
baozhibàozhĭ
报纸
newspaper
baozhubàozhú
爆竹
firecracker
beibēi

lowly
beibēi

sadness
beibēi

cup
beibēi

stele
Bei­ er­ genBēi ĕr gēn
卑尔根
Bergen
beibibēibĭ
卑鄙
mean
beiguanbēiguān
悲观
pessimistic
beishangbēishāng
悲伤
sad
beizibēizi
杯子
cup
beibĕi

north
Bei­ an pu dun­Bĕi ān pŭ dùn
北安普顿
Northampton
beibianbĕibiān
北边
north
beifangbĕifāng
北方
north
BeihaiBĕihăi
北海
the Northern Sea
BeihaidaoBĕihăidào
北海道
Hokkaido
BeijingBĕijīng
北京
Beijing
Bei­jing Dongwuyuan­Bĕijīng Dòngwùyuán­
北京动物园
Beijing Zoo
Bei­jing KaoyaBĕijīng Kăoyā
北京烤鸭
Beijing Duck
Bei­jing Yuyan Xueyuan­Bĕijīng Yŭyán Xuéyuàn
北京语言学院
Beijing Languages Institute
benbĕn

classifier (for books, periodicals, files etc)
Bendi zhi li­yBĕndì zhì lí
本地治里
Pondicherry
benlaibĕnlái
本来
original
benlingbĕnlĭng
本领
ability
benshibĕnshì
本市
local
BenzhouBĕnzhōu
本州
Honshu
benzibĕnzi
本子
note book
beibèi

double
beibèi

to prepare
beibèi

back
beibèi

by
beibèi

cowry
beibèi

grade
Bei lunBèi­ lún
贝伦
Belém
Bei­ xi te si­ jia dengBèi­ xī tè sī­; jiā dēng
贝希特斯加登
Berchtesgaden
Bei­er­fasi­teBèi­ĕrfăsī­;tè
贝尔法斯特
Belfast
Bei­er­gelaideBèi­ĕrgéláidé
贝尔格莱德
Belgrade
beifenbèifèn
备份
data backup
beihoubèihòu
背后
behind
Bei­jiaer­ HuBèi­jiāĕr Hú
贝加尔湖
Baikal (lake)
BeiluteBèi­lŭtè
贝鲁特
Beirut
BeiningBèi­níng
贝宁
Benin
beisuobèisuŏ
被所
by
beitaobèitào
被套
quilt cover
beixinbèixīn
背心
vest
beizhaobèizhào
被罩
quilt cover
beizibèizi
被子
quilted cover
benbèn

stupid
bengbèng

pump
bi

to force
binbīn

beach
binbīn

guest
Bin xi fa ni yaBīn xī fă ní yà
宾夕法尼亚
Pennsylvania
bingbīng

arms
bingbīng

ice
bingbīng

areca
bingbaobīngbáo
冰雹
hail
bingchabīngchá
冰茶
ice tea
BingdaoBīngdăo
冰岛
Iceland
binggunerbīnggùner­
冰棍儿
ice-lolly
bingkuaibīngkuài
冰块
ice cube
bingqilinbīngqílín
冰淇淋
ice cream
bingshanbīngshān
冰山
iceberg
binguanbīnguăn
兵官
hotel
bingxiangbīngxiāng
冰箱
refrigerator
bingxiebīngxié­
冰鞋
ice skates
binyubīnyŭ
宾语
object
bi

nose
Biletuoli­yyaBílètuólìyà
比勒陀利亚
Pretoria
BisaBísà
比萨
Pisa
bizibízi
鼻子
nose
bi

those
bi

to compare
bi

pen
bi

to despise
BideBĭdé
彼得
Peter
Bi'ersenBĭ'ĕrsēn
比尔森
Pilsen
bihuabĭhuà
笔画
stroke
bijibenbĭjìbĕn
笔记本
notebook
bijiben dian­nao­bĭjìbĕn diàn­năo
笔记本电脑
notebook
bijiaobĭjiào
比较
to compare
BiliBĭlĭ
比里
Billy
BilishiBĭlìshí
比利时
Belgium
bingbĭng

handle
bingbĭng

to maintain
bingbĭng

cake
bingganbĭnggān
饼干
cookie
bisaibĭsài
比赛
match
bitongbĭtŏng
笔筒
pen container
bi

cliff
bi

money
bi

have to
bi

to finish
bi

arm
bi

to avoid
bi

to close
bi

thigh
Bi er­ ba eBì ĕr bā è
毕尔巴鄂
Bilbao
bichubìchú
壁橱
closet
BiluBìlŭ
秘鲁
Peru
binbìn

temples
bingbìng

also
bingbìng

ill
bingfangbìngfáng­
病房
ward
bingjunbìngjūn
病菌
germ
bingqiebìngqiĕ
并且
and
bingrenbìngrén
病人
a patient
bixubìxū
必须
must
biyaobìyào
必要
necessary
biyebìyè
毕业
to graduate
biyuntaobìyùntào
避孕套
condom
bianbiān

to weave
bianbiān

side
bianjibiānjí
编辑
editor
biaobiāo

to mark
biaodianbiāodiăn
标点
punctuation
biaotibiāotí
标题
title
biaozhunbiāozhŭn
标准
standard
biaozhun­chibiāozhŭnchĭ
标准尺
gauge
biaozhun­jianbiāozhŭnjiān
标准间
standard room
biaobiăo

surface
biaodabiăodá
表达
to express
biaogebiăogé
表格
form
biaoshibiăoshì
表示
to indicate
biaoxianbiăoxiàn
表现
to show
biaoyangbiăoyáng
表扬
to praise
biaoyanbiăoyăn
表演
performance
bianbiàn
便
handy
bianbiàn

to change
bianbiàn

to recognize
bianbiàn

plait
bianbiàn

allover
bianchengbiànchéng­
变成
to become
bianhuabiànhuà
变化
change
bianqianbiànqiān
便签
note
bianxie­yinxiang­­­biànxié­yīnxiāng
便携音箱
portable speaker
bianzibiànzĭ
辫子
plait
biebié­­

don't
biedebié­­de
别的
other
bierenbié­­rén
别人
other people
bo

to skin
bo

to sow
bo

wave
bo

glass
Bo HeBō Hé
波河
Po
BocitanBōcítăn
波茨坦
Potsdam
BoduoligeBōduōlígè
波多黎各
Puerto Rico
BoenBōēn
波恩
Bonn
BoerduoBōĕrduō
波尔多
Bordeaux
bofangbōfàng
播放
to broadcast
BogedaBōgēdà
波哥大
Bogota
BolanBōlán
波兰
Poland
bolibōlí
玻璃
glass
BoliweiyaBōlìwéi­yà
玻利维亚
Bolivia
BoluoniyaBōluò­níyà
波洛尼亚
Bologna
BoshidunBōshìdùn
波士顿
Boston
Bosi­niya Heisegewei­naBōsī­;níyà Hēisègēwéi­nà
波斯尼亚-黑塞哥维那
Bosnia and Herzegovina
botaobōtāo
波涛
billow
boxuebōxuē
剥削
to exploit
bo

uncle
bo

vigorous
bo

wide
bo

to fight
bo

neck
bo

arm
BociwanaBócíwănà
博茨瓦纳
Botswana
BoerniBóĕrní
伯尔尼
Bern
bofubófù­
伯父
uncle
bojibójī
搏击
strike
Bolan­dengbaoBólán­dēngbăo
勃兰登堡
Brandenburg
BolinBólín
柏林
Berlin
BolihengBólìhéng
伯利恒
Bethlehem
BoliziBólìzī
伯利兹
Belize
BominghanBómínghàn
伯明翰
Birmingham
boshibóshì
博士
doctor
Bosi­pulusi­ HaixiaBósī­;pŭlŭsī­; Hăixiá
博斯普鲁斯海峡
Bosporus
bozibózi
脖子
neck
bu keqibú kè­wqì
不客气
don't mention it
bu­ yong­ xie­bú yòng­ xiè
不用谢
you are welcome
bucuobúcuò
不错
not bad
budanbúdàn
不但
not only
bu­dan er­qiebúdàn érqiĕ
不但而且
not only..., but also...
buduanbúduàn
不断
continuous
bushibúshì
不是
to be not
buxiebúxiè
不谢
you are welcome
buyaobúyào
不要
do not
buyongbúyòng­
不用
need not
buzhubúzhù
不住
repeatedly
bu

not
bu

cotton cloth
bu

to be afraid of
bu

step
bu
簿
blank book
bu

section
Bu ai na wen tu laBù āi nà wén tú lā
布埃纳文图拉
Buenaventura
bu­ gandangbù­ găndāng
不敢当
You flatter me
bu­ ke­ si­yibù­ kĕ sī­;yì
不可思议
unbelievable
Bu lai meiBù lái méi
不来梅
Bremen
Bu li­y si­ tuo er­Bù lí sī­; tuō ĕr
布里斯托尔
Bristol
Bu li­ye ta niBù li­yè tă ní
不列塔尼
Bretagne
bu­ yue er­ tong­bù­ yuē ér tóng
不约而同
simultaneously
BudanBùdān
不丹
Bhutan
BudapeisiBùdápèisī­;
布达佩斯
Budapest
bude bubù­dé bù­
不得不
to have to
bufenbù­fèn
部分
part
buguanbù­guăn
不管
no matter
buguobù­guò
不过
but
buhaoyisibù­hăoyìsi­
不好意思
to feel embarrassed
BujinafasuoBùjīnàfăsuŏ
布基纳法索
Burkina Faso
bujinbù­jĭn
不仅
not only
bujingqibù­jĭngqì
不景气
depression
Bujialesi­teBùjiālèsī­;tè
布加勒斯特
Bucharest
bujiubù­jiŭ
不久
soon
bukebù­kĕ
不可
can not
Buladisi­lafaBùlādísī­;lāfā
布拉迪斯拉发
Bratislava
BulageBùlāgé
布拉格
Prague
BulangBùlăng
布朗
Brown
Bulangke­si­Bùlăngkè­wsī­;
布朗克斯
Bronx
Buleisi­lao­Bùléisī­;láo
布雷斯劳
Breslau
BulukelinBùlŭkè­wlín
布鲁克林
Brooklyn
BulusaierBùlŭsàiĕr
布鲁塞尔
Brussels
burubù­rú
不如
not equal to
bushoubù­shŏu
部首
radical
butongbù­tóng
不同
different
buxingbù­xíng­
不行
not work
buxiebù­xié­
布鞋
cloth shoes
Buyinuosi­ Aili­ysi­Bùyínuòsī­; Àilìsī­;
布宜诺斯艾利斯
Buenos Aires
C
回顶部


ca

to wipe off
caicāi

to guess
caicecāicè
猜测
to guess
cancān

to enter
cancān

meal
cangcāng

warehouse
cangcāng

grey
canguancānguān
参观
to visit
cangyingcāngyĭng
苍蝇
fly
canjincānjīn
餐巾
napkin
canjinzhicānjīnzhĭ
餐巾纸
paper napkin
canjiacānjiā
参加
to join
canjucānjù
餐具
tableware
cankaoshucānkăoshū
参考书
reference book
cantingcāntīng
餐厅
restaurant
canyicānyĭ
餐椅
dining chair
canzancānzàn
参赞
counselor
caochangcāochăng
操场
playground
caozuo xitong­cāozuò xìtŏng
操作系统
operating system
caxicāxĭ
擦洗
to scrub
caicái

just
caicái

material
caicái

to cut
caifengcáifeng
裁缝
tailor
cailiaocáili­yào
材料
material
caipancáipàn
裁判
judgment
cancán

to feel ashamed
cangcáng

to hide
cankuicánkuì
惭愧
shame
caocáo

trough
caicăi

color
caicăi

to pick
caipiaocăipiào­
彩票
lottery
caiqicăiqí
彩旗
colored flag
caocăo

grass
caoben­zhiwucăobĕnzhíwù
草本植物
herb
caodicăodì
草地
meadow
caomeicăoméi
草莓
strawberry
caozitoucăozìtóu

radical (plants)
caicài

vegetable
caidancàidān
菜单
menu
caidaocàidāo
菜刀
kitchen knife
caocào

to fuck
cengcéng

layer
cengcéng

already
ce

volume
ce

toilet
ce

to measure
ce

plan
cesuocèsuŏ
厕所
toilet
chachā

fork
chachā

to insert
chaochāo

super
chaochāo

bank note
chaoguochāoguò
超过
to surpass
chaoshichāoshì
超市
supermarket
chatuchātú
插图
illustration
chazichāzi
叉子
fork
chazuochāzuò
插座
socket
chachá

to observe
chachá

to check
chachá

tea
Chaer­si­ dun­Cháĕrsī­; dùn
查尔斯顿
Charleston
chaguancháguăn
茶馆
teahouse
chahucháhú
茶壶
teapot
chaichái

firewood
ChaijunCháijùn
柴郡
Cheshire
chajuchájù
茶具
tea set
changcháng

to taste
changcháng

constantly
changcháng

sausage
changcháng

long
chang­chang­chángcháng
常常
frequently
Changcheng­Chángchéng­
长城
the Great Wall of China
ChangchunChángchūn
长春
Changchun
changduanchángduăn
长短
length
ChangjiangChángjiāng
长江
Yangtze River
changlangchángláng
长廊
long corridor
changqichángqī
长期
long term
ChangqiChángqí
长崎
Nagasaki
ChangshaChángshā
长沙
Changsha
chang­zhengchángzhēng
长征
expedition
chaocháo

dynasty
chaocháo

tide
chaodaicháodài
朝代
dynasty
ChaoxianCháoxiăn
朝鲜
North Korea
chawancháwăn
茶碗
teacup
chanchăn

to produce
changchăng

market
changchăng

factory
chanshengchănshēng
产生
to give rise to
chaochăo

to quarrel
chaochăo

to fry
chaojiachăojià
吵架
to quarrel
chachà

to be missing
chabuduochàbu­duō
差不多
almost
chanchàn

to repent
changchàng­

to sing
changchàng­

unobstructed
chang gechàng­ gē
唱歌
to sing
changpianchàng­piàn
唱片
disc
chang­xiao­shuchàng­xiāoshū
畅销书
bestseller
chanhuichànhuĭ
忏悔
confession
chechē

vehicle
chejianchējiān
车间
workshop
chekuchēkù
车库
garage
chelachēlà
车蜡
car wax
chengchēng

to name
chepiaochēpiào­
车票
ticket
chezaichēzài
车载
vehicle mounted
chezhanchēzhàn
车站
station
chezhan­dating­chēzhàn­dàtīng
车站大厅
station hall
chenchén

dust
chenchén

morning
chenchén

to sink
chenchén

to explain
Chen YiChén Yì
陈毅
Chen Yi
chengchéng­

to multiply
chengchéng­

city
chengchéng­

to become
chengchéng­

to bear
chengchéng­

orange
chengchéng­

rule
chengchéng­

sincere
chengbaochéng­băo
城堡
castle
ChengduChéngdū
成都
Chengdu
chenggongchéng­gōng
成功
to succeed
chengjichéng­jī
成绩
result
chengkechéng­kè­w
乘客
passenger
chengsechéng­sè
橙色
orange
chengshichéng­shí
诚实
honest
chengshichéng­shì
城市
city
chengshuchéng­shú
成熟
mature
chengweichéng­wéi­
成为
to become
cheng­xuyuan­chéng­xùyuán­
程序员
programmer
chengyuchéng­yŭ
成语
idiom
chengzuochéng­zuò
乘坐
to sit
chenshujuchénshùjù
陈述句
declarative sentence
chensichénsī­;
冥想
meditation
chenzhongchénzhòng
沉重
heavy
chechè

thorough
chedichèdĭ
彻底
thorough
chenchèn

lining
chengchèng

steelyard
chenshanchènshān
衬衫
shirt
chichī

to eat
chi fanchī fàn
吃饭
to eat
chijingchījīng
吃惊
to be amazed
chichí

to hold
chichí

pool
chichí

late
chidaochídào
迟到
to be late
chixuqijianchíxùqījiān
持续期间
while
chixu­shijianchíxù­shíjiān
持续时间
duration
chichĭ

ruler
chichĭ
齿
tooth
chichì

wing
chichì

red
Chidao JineiyaChìdào Jĭnèiyà
赤道几内亚
Equatorial Guinea
chongchōng

to fill
chongchōng

to rush
chong­dian­qichōngdiàn­qì
充电器
charger
chongmanchōngmăn
充满
to fill with
chong­qibangchōngqìbàng
充气泵
inflator pump
Chongsheng­­ DaoChōngshéng­ Dăo
冲绳岛
Okinawa
chong­yinfu­­wuchōngyìnfú­wù
冲印服务
print service
chouchōu

to pump
chou­shui­ matong­chōushuĭ mătŏng
抽水马桶
toilet bowl
chouyanchōuyān
抽烟
to smoke
chou­youyanjichōuyóuyānjī
抽油烟机
kitchen ventilator
chongchóng

high
chongchóng

insect
Chong ZhenChóng Zhēn
崇祯
(emperor) Chongzhen
chongqichóngqĭ
重启
to restart
chongxinchóngxīn
重新
again
chongzichóngzi
虫子
insect
chouchóu

silk fabric
chouzichóuzi
绸子
silk fabric
chongchŏng

to dote on
chongwuchŏngwù
宠物
pet
chuchū

out
chuchū

prefix
chubanchūbăn
出版
to publish
chubanshechūbănshè
出版社
publishing company
chuchaichūchāi
出差
to be away on official business
chufachūfā
出发
to depart
chukouchūkŏu
出口
to export
chulaichūlái
出来
to come out
chunchūn

spring
chunjiechūnjié
春节
Spring Festival
chunlianchūnli­yán
春联
Spring Festival couplets
chuntianchūntiān
春天
spring
chuquchūqù
出去
to go out
chushengchūshēng
出生
birth
chuxianchūxiàn
出现
to appear
chuyuanchūyuàn
出院
to leave hospital
chuzuchechūzūchē
出租车
taxi
chuzuqichechūzūqìchē
出租汽车
taxi
chuchú

kitchen
chuchú

cabinet
chuchú

to divide
chufangchúfáng­
厨房
kitchen
chufang­ yong­juchúfáng­ yòng­jù
厨房用具
cooking utensils
chufang­cheng­chúfáng­chèng
厨房秤
kitchen scale
chulechúle
除了
except
chule yiwaichúle yĭwài
除了以外
except for
chunchún

lip
chungaochúngāo
唇膏
lipstick
chushichúshī
厨师
chef
chushijichúshījī
除湿机
dehumidifier
chuxichúxī
除夕
New Year's Eve
chuchŭ

to store up
chuchŭ

clear
chuchŭ

base
chuwuxiang­­­chŭwùxiāng
储物箱
storage box
chuchù

place
chuchù

to touch
chumo pingchùmō píng
触摸屏
touch screen
chuanchuān

river
chuanchuān
穿
to pass through
chuan maluchuān mălù
穿马路
to cross
chuangchuāng

window
chuanghuchuānghu
窗户
window
chuangkouchuāngkŏu
窗口
window
chuang­li­yanchuāngli­yán
窗帘
curtain
chuanchuán

ship
chuandanchuándān
传单
leaflet
chuangchuáng­

bed
chuangdanchuáng­dān
床单
bed sheet
chuang­dian­chuáng­diàn­
床垫
mattress
chuang­shang yong­pinchuáng­shàng yòng­pĭn
床上用品
bedclothes
chuangtouchuáng­tóu
床头
bedside
chuang­toudengchuáng­tóudēng
床头灯
bedside lamp
chuang­touguichuáng­tóuguì
床头柜
bedside table
chuantongchuántŏng
传统
tradition
chuanzhenchuánzhēn
传真
fax
chuanzhenjichuánzhēnjī
传真机
fax
chuanchuăn

to pant
chuangchuàng

to create
chuangzaochuàngzào
创造
to create
chuichuī

to blow
chuichuí

to hang down
chuichuí

hammer
chuizichuízi
锤子
hammer
ci

porcelain
ci

magnet
ci

thorny shrub
ci

word
ci

to resign
cidaicídài
磁带
magnetic tape
cidiancídiăn
词典
dictionary
cihuicíhuì
词汇
vocabulary
ciqicíqì
瓷器
china
ciyucíyŭ
词语
term
cizhicízhí
辞职
resignation
ci

this
ci

to stab
ci

times
congcōng

clever
congmingcōngming
智明
intelligent
congcóng

from
cong...daocóng...dào
从到
from ... to
cong...laicóng...lái
从...来
to come from
cong...qicóng...qĭ
从起
to start from
congcicóngcĭ
从此
from now on
congjucóngjù
从句
subordinate clause
conglaicónglái
从来
always
congqiancóngqián
从前
formerly
cu

rough
culucūlŭ
粗鲁
rude
cuncūn

village
cunzicūnzi
村子
village
cuxincūxīn
粗心
careless
cuncún

to deposit
cunchechucúnchēchù
存车处
parking lot
cunchu rongli­yangcúnchŭ róngli­yàng
存储容量
storage capacity
cunchukacúnchŭkă
存储卡
memory card
cunchuqicúnchŭqì
存储器
memory
cunkuancúnkuăn
存款
deposit
cunzaicúnzài
存在
to exist
cu

vinegar
cuncùn

measure unit
cuicuì

brittle
cuiruocuìruò
脆弱
fragile
cuocuò

wrong
cuocuò

to file
cuodaocuòdāo
锉刀
file
cuowucuòwù
错误
mistake
D
回顶部


dandān

red
dandān

single
dandān

to carry
dancheng­piao­dānchéng­piào­
单程票
single ticket
dancidāncí
单词
vocable
DanfoDānfó
丹佛
Denver
dangdāng

equal
dangdidāngdì
当地
local
dangniandāngnián­
当年
this year
dangrandāngrán
当然
certainly
dangshidāngshí
当时
at that time
dangxindāngxīn
当心
to be careful
dangzuodāngzuò
当作
as
danjudānjù
单据
receipt
DanmaiDānmài
丹麦
Denmark
danrenfang­dānrénfáng­
单人房
single room
danrenpangdānrénpáng

radical (people)
danrendānrèn
担任
hold the post of
danshudānshù
单数
singular
danxindānxīn
担心
to worry
daodāo

knife
daozidāozi
刀子
knife
dayingdāyìng
答应
to answer
da

to answer
da

to reach
Da ke taDá kē tā
达科他
Dakota
Da la siDá lā sī­;
达拉斯
Dallas
Da Ni YaDá Ní Yà
达尼亚
Tanja
daandáàn
答案
answer
DakaerDákāĕr
达喀尔
Dakar
DakaDákă
达卡
Dhaka
DamushitateDámŭshītătè
达姆施塔特
Darmstadt
da

to hit
da baoli­yngqiu­dă băolíngqiú­
打保龄球
to play bowling
da bangqiu­dă bàngqiú­
打棒球
to play baseball
da bingqiu­dă bīngqiú­
打冰球
to play hockey
da dian­huadă diàn­huà
打电话
to call somebody (on the phone)
da lanqiudă lánqiú­
打篮球
to play basketball
da wang­­qiu­dă wăngqiú­
打网球
to play tennis
dabandăbàn
打扮
to dress up
dacuoledăcuòle
打错了
to have dialed the wrong number
dadongdădòng­
打动
to touch
dahuojidăhuŏjī
打火机
lighter
dakaidăkāi
打开
to open
dakongjidăkŏngjī
打孔机
punch
dandăn

gall
dangdăng

faction
danxiaodănxiăo
胆小
timid
daodăo

to fall down
daodăo

to guide
daodăo

island
daodăo

to pray
daodăo

to tread
daogaodăogào
祷告
prayer
daohangyidăohángyí
导航仪
navigator
daoyandăoyăn
导演
director
daoyoudăoyóu
导游
guide
dapodăpò
打破
to break
daquandăquán
打拳
to practice boxing
daraodărăo
打扰
to disturb
dasaodăsăo
打扫
to clean up
dasuandăsuàn
打算
to plan
dayindăyìn
打印
to print
dayinjidăyìnjī
打印机
printer
dazhangdăzhàng
打仗
to fight
dazhendăzhēn
打针
to have an injection
dazhedăzhé
打折
to give a discount
da

big
Da chengDà chéng­
大城
Ayutthaya
DabanDàbăn
大阪
Osaka
dabiandàbiàn
大便
stool
Dabu­li­yedian­ DaoDàbù­li­yèdiān Dăo
大不列颠岛
Great Britain (Island)
dachuang­fang­dàchuáng­fáng­
大床房
room with king bed
dadidàdì
大地
earth
dadiaodàdiào
大调
major
dagaidàgài
大概
perhaps
dagedàgē
大哥
elder brother
dahaidàhăi
大海
sea
dahuidàhuì
大会
general meeting
daidài

generation
daidài

to take
daidài

to wait for
daidài

to wear
daidài

bag
daibiaodàibiăo
代表
delegate
daicidàicí
代词
pronoun
daifudàifu­­
大夫
doctor
daikuandàikuān
带宽
bandwidth
dailirendàilĭrén
代理人
agent
daiqidedàiqìde
带器的
sparkling
daishudàishŭ
袋鼠
kangaroo
daitidàitì
代替
to replace
Daji lingDàjí líng
大吉岭
Darjeeling
dajiadàjiā
大家
everyone
dalaoshudàlăoshŭ
打老鼠
rat
daliangdàli­yàng
大量
many
daludàlù
大陆
continent
damadàmá
大麻
cannabis
DamashigeDàmăshìgé
大马士革
Damascus
damaidàmài
大麦
barley
damendàmén
大门
gate
dandàn

but
dandàn

bomb
dandàn

dawn
dandàn

insipid
dandàn

egg
dandàn

birth
Dan zeDàn zé
但泽
Danzig
Danao­tiangong­Dànào­tiāngōng
大闹天宫
The Monkey Creates Havoc in Heaven
danbaizhidànbáizhì
蛋白质
protein
dangdàng

appropriate
dangaodàngāo
蛋糕
cake
daniangdànián­g
大娘
aunt
danshidànshì
但是
but
daodào

to reach
daodào

to grieve
daodào

way
Dao ge la si­Dào gé lā sī­;
道格拉斯
Douglas
daochudàochù
到处
everywhere
daodadàodá
到达
to arrive
daodidàodĭ
到底
finally
DaojiaoDàojiào
道教
Taoism
daolidàolĭ
道理
principle
daoludàolù
道路
road
daoqiandàoqiàn
道歉
to apologize
dashengdàshēng
大声
loud
dashidàshĭ
大使
ambassador
dashiguandàshĭguăn
大使馆
embassy
datouzhendàtóuzhēn
大头针
pin
daxiaodàxiăo
大小
size
daxuedàxué
大学
university
DayangzhouDàyángzhōu
大洋洲
Oceania
dayedàye
大爷
uncle
dayidàyī
大衣
overcoat
dayuedàyuē
大约
approximately
daibiaotuandaìbiăotuán
代表团
delegation
dede

particle
dede

particle
dede

particle
de hende hĕn
得很
than
de shihoude shíhòu
的时候
while
dengdēng

lamp
dengdēng

to print
dengjiedēngjié
灯节
Lantern Festival
dengjudēngjù
灯具
lamps and lanterns
denglongdēnglong
灯笼
lantern
dengtadēngtă
灯塔
lighthouse
de

to receive
de

virtue
de bingdé bìng
得病
to fall sick
DebijunDébĭjùn
德比郡
Derbyshire
dedaodédào
得到
to obtain
DeerfeiDéĕrfĕi
德尔斐
Delphi
DeguoDéguó
德国
Germany
DekesasiDékè­wsàsī­;
得克萨斯
Texas
Delake­nsi­ shanmaiDélākĕnsī­; shānmài
德拉肯斯山脉
Drakensberg
Deleisi­dun­Délèisī­;dùn
德累斯顿
Dresden
deyidéyì
得意
complacent
DeyuDéyú
德语
German (language)
deidĕi

need
dengdĕng

to wait
dengdaidĕngdài
等待
to wait
dengyudĕngyú
等于
to be equal to
di

low
dingdīng

population
dingdīng

nail
Ding YunDīng Yún
丁云
Ding Yun
diyindīyīn
低音
bass
di

enemy
di

surname
di

flute
di

to teach
direndírén
敌人
enemy
disi­ke­wuting­dísī­;kēwŭtīng
迪斯科舞厅
disco
DitelüDítèlǜ
底特律
Detroit
dizidízi
笛子
bamboo flute
di

bottom
Digeli­ysi­ HeDĭgélĭsī­; Hé
底格里斯河
Tigris
dingdĭng

classifier (for hats and pointed things)
dingdĭng

tripod
dixiadĭxià
底下
beneath
di

soil
di

monarch
di

younger brother
di

ordinal
di

base of a fruit or flower
di

to hand over
Di po lei li­yDì pò léi lí
蒂珀雷里
Tipperary
Di wenDì wèn
帝汶
Timor
dibandìbăn
地板
floor
dididìdi
弟弟
younger brother
difangdìfāng
地方
place
DilanaDìlānà
地拉那
Tirana
DiliboliDìlíbōlí
的黎波里
Tripoli
dilidìlĭ
地理
geography
dilixuedìlĭxué
地理学
geography
DiluoerDìluó­ĕr
蒂罗尔
Tyrol
dimiandì­miàn­
地面
surface
dingdìng

stable
dingdìng

to subscribe to
dingjindìngjīn
定金
down payment
dingpiao­dandìngpiào­dān
订票单
reservation form
dingyudìngyŭ
定语
attribute
dingzuodìngzuò
定做
to have something made to order
diqiudìqiú­
地球
earth
diqudìqū
地区
area
ditandìtăn
地毯
carpet
ditiedìtiĕ
地铁
subway
ditudìtú
地图
map
dixingdìxíng­
地形
landform
dixiashidìxiàshì
地下室
basement
diyidìyī
第一
first
diyudìyù
地狱
hell
dizhendìzhèn
地震
earthquake
dizhidìzhĭ
地址
address
dizhidìzhì
地质
geology
Dizhong HaiDìzhōng Hăi
地中海
Mediterranean Sea
diandiān

to bump
diandiăn

statute
diandiăn

drop
dian­chaojidiănchāojī
点钞机
counting machine
dianjidiănjī
点击
to click
dianxindiănxīn
点心
snack
dianxingdiănxíng­
典型
typical
dianzhongdiănzhōng
点钟
clock
diandiàn­

pad
diandiàn­

store
diandiàn­

suburb
diandiàn­

electricity
dianbaodiàn­bào
电报
telegram
dianbiaodiàn­biăo
电表
electric meter
dianchediàn­chē
电车
trolley bus
dianchidiàn­chí
电池
battery
dian­chuifengdiàn­chuīfēng
电吹风
hair dryer
dianciludiàn­cílú
电磁炉
induction cooker
diandengdiàn­dēng
电灯
lamp
dian­dong­chediàn­dòng­chē
电动车
electric vehicle
dian­dong­gong­judiàn­dòng­gōngjù
电动工具
electric tool
dian­fanbaodiàn­fànbāo
电饭煲
rice cooker
dian­fengshandiàn­fēngshàn
电风扇
fanner
diangongdiàn­gōng
电工
electrician
dianhuadiàn­huà
电话
telephone
dianhuabudiàn­huàbù­
电话簿
telephone directory
dian­huahaomadiàn­huàhàomă
电话号码
telephone number
dianhuakadiàn­huàkă
电话卡
phone card
dian­huating­diàn­huàtíng­
电话亭
telephone booth
dian­huaxiandiàn­huàxiàn
电话线
telephone cord
dianjitadiàn­jítā
电吉他
electric guitar
diannaodiàn­năo
电脑
computer
dian­qi ji­shidiàn­qì jìshī
电气技师
electrician
dianretandiàn­rètăn
电热毯
electric blanket
dianshidiàn­shì
电视
television
dianshijidiàn­shìjī
电视机
TV set
dian­shitai­diàn­shìtái
电视台
TV station
dian­shui­hudiàn­shuĭhú
电水壶
electric kettle
diantaidiàn­tái
电台
broadcasting station
diantidiàn­tī
电梯
lift
dianwandiàn­wán
电玩
video game
dianxiandiàn­xiàn
电线
wire
dian­yali­yguodiàn­yālìguō
电压力锅
electric pressure cooking saucepan
dianyingdiàn­yĭng
电影
movie
dian­ying­yuan­diàn­yĭngyuàn
电影院
cinema
dianyuandiàn­yuán­
电源
power source
dian­yuan­ shipeiqidiàn­yuán­ shìpèiqì
电源适配器
adaptor
dian­zicidian­diàn­zĭcídiăn
电子词典
electronic dictionary
dianziqindiàn­zĭqín
电子琴
electronic organ
dianzishudiàn­zĭshū
电子书
electronic book
dian­ziyoujiandiàn­zĭyóujiàn
电子邮件
e-mail
diaodiào

to hang
diaodiào

to fall
diaodiào

to fish
diaochadiàochá
调查
to investigate
diaochuang­diàochuáng­
吊床
hammock
diaoyudiàoyú
钓鱼
to go fishing
diedié

dish
diedié

butterfly
diudiū

to lose
dongdōng

winter
dongdōng

east
dongbiandōngbiān
东边
east
DongdiwenDōngdìwèn
东帝汶
East Timor
dongfangdōngfāng
东方
east
DongjingDōngjīng
东京
Tokyo
dongtiandōngtiān
冬天
winter
dongxidōngxi
东西
thing
doudōu

all
dongdŏng

to understand
dongdedŏngdé
懂得
to understand
dongdòng­

to freeze
dongdòng­

to move
dongcidòng­cí
动词
verb
dong­huapiandòng­huàpiān
动画片
animation
donglidòng­lì
动力
dynamical
dongshoudòng­shŏu
动手
to get to work
dongwudòng­wù
动物
animal
dong­wuyuan­dòng­wùyuán­
动物园
zoo
dongzuodòng­zuò
动作
action
doudòu

hole
doudòu

bean
doudòu

to tease
doudòu

fight
doufudòufu­­
豆腐
bean curd
douhaodòuhào
逗号
comma
doujiangjidòujiāngjī
豆浆机
soybean milk machine
douzhengdòuzhēng
斗争
struggle
du

to supervise
DubolinDūbólín
都柏林
Dublin
DulingDūlíng
都灵
Turin
dundūn

honest
du

poison
du

ditch
du

calf
du

single
du

to read
duchangdúchàng­
独唱
solo
dukaqidúkăqì
读卡器
card reader
dupindúpĭn
毒品
drugs
dushudúshū
读书
to read
duyiwuerdúyīwúèr
独一无二
unique
du

to block
du

to gamble
duchangdŭchăng
赌场
casino
duchedŭchē
堵车
traffic jam
du

degree
du

surname
du

tripe
Dubu­luo­fu­­nike­Dùbù­luó­fūníkè­w
杜布罗夫尼克
Dubrovnik
dujiadùjià
度假
to spend one's holidays
dundùn

pause
duzidùzi
肚子
belly
duanduān

straight
duanduăn

short
duankuduănkù
短裤
shorts
duanwaduănwà
短袜
sock
duanxinduănxìn
短信
short message
duanyuduănyŭ
短语
phrase
duanduàn

to cut off
duanduàn

paragraph
duanduàn

to forge
duanlianduànli­yàn
锻炼
to do physical training
duanluoduànluò­
段落
section
duiduì

to exchange
duiduì

correct
duiduì

team
dui buqiduì bù­qĭ
对不起
sorry
duihuaduìhuà
对话
dialogue
duijiangjiduìjiăngjī
对讲机
interphone
duimianduìmiàn­
对面
the opposite
duiwuduìwŭ
队伍
contingent
duixianduìxiàn
兑现
to cash
duixiangduìxiàng­
对象
boyfriend
duiyuduìyú
对于
about
duizhangduìzhăng
队长
captain
duoduō

many
Duobage DaoDuōbāgē Dăo
多巴哥岛
Tobago
DuofoDuōfó
多佛
Dover
DuogeDuōgē
多哥
Togo
DuolunduoDuōlúnduō
多伦多
Toronto
duomeduōme
多么
so much
duomeitiduōméitĭ
多媒体
multimedia
Duominijia gong­heguoDuōmĭníjiā gòng­héguó
多米尼加共和国
Dominican Republic
Duonao HeDuōnăo Hé
多瑙河
Danube
DuonigeDuōnígē
多尼哥
Donegal
duoshaoduōshăo
多少
how much
duoduŏ

classifier (for flowers)
duoduò

indolence
E
回顶部


enēn

favor
En de peiĒn dé péi
恩德培
Entebbe
eé

Russian
eé

goose
EhaieÉhàié
俄亥俄
Ohio
EkelahemaÉkè­wlāhémă
俄克拉何马
Oklahoma
ElegangÉlègăng
俄勒冈
Oregon
EluosiÉluó­sī­;
俄罗斯
Russia
erér

son
erér

and
erqieérqiĕ
而且
as well
ershiérshì
而是
but
ertongértóng
儿童
child
er­tong­duwuértóngdúwù
儿童读物
children's book
erziérzi
儿子
son
erĕr

that
erĕr

ear
erduoĕrduo
耳朵
ear
erjiĕrjī
耳机
earphone
ermaiĕrmài
耳麦
headset
ersaiĕrsāi
耳塞
earplug
eè

disaster
eè

evil
eè

surname
eè
饿
hungry
eè

crocodile
EguaduoerÈguāduōĕr
厄瓜多尔
Ecuador
EliteliyaÈlìtèlĭyà
厄立特里亚
Eritrea
emoèmó
恶魔
demon
erèr

two
erhuèrhú
二胡
urheen
ershièrshí
二十
twenty
eryueèryuè
二月
February
eyuèyú
鳄鱼
crocodile
F
回顶部


fa

to open up
fabiaofābiăo
发表
to publish
fanfān

to turn over
fangfāng

square
fangbianfāngbiàn
方便
convenient
fangfafāngfă
方法
method
fangmianfāngmiàn­
方面
side
fangxiangfāngxiàng­
方向
direction
fang­xiang­­­panfāngxiàng­pán
方向盘
steering wheel
fanyifānyì
翻译
translator
fanyijiafānyìjiā
翻译家
translator
fashaofāshāo
发烧
fever
fashengfāshēng
发生
to occur
faxianfāxiàn
发现
to find
fayinfāyīn
发音
to pronounce
fazhanfāzhăn
发展
to develop
fa

to lack
fa

to cut down
fa

to punish
fakuanfákuăn
罚款
fine
fanfán

ordinary
fanfán

to trouble
fanfán

complex
Fan er­ dengFán ĕr dēng
凡尔登
Verdun
fangfáng­

house
fangfáng­

to guard against
fang­dong­yefáng­dòng­yè
防冻液
antifreeze
fangjianfáng­jiān
房间
room
fang­jianhaofáng­jiānhào
房间号
room number
fang­shairufáng­shaìrŭ
防晒乳
sun block
fangshuifáng­shuĭ
防水
waterproof
fangyufáng­yù
防御
to defend
fangzifáng­zi
房子
house
fannaofánnăo
烦恼
worry
fantizifántĭzì
繁体字
traditional character
fa

law
faguanfăguān
法官
judge
FaguoFăguó
法国
France
FalankefuFălánkè­wfú­
法兰克福
Frankfurt
falüfălǜ
法律
law
fanfăn

opposite
fanfăn

to return
fandongfăndòng­
反动
reactionary
fanduifănduì
反对
to be against
fanduidangfănduìdăng
反对党
opposition
fangfăng
仿
to copy
fangfăng
访
to visit
fangfufăngfú­
仿佛
as if
fangwenfăngwèn
访问
to visit
fanshefănshè
反射
to reflect
fanyingfănyìng
反应
to react
fanyingfănyìng
反映
to reflect
Fashu Boli­ynixiyaFăshŭ Bōlìníxīya
法属波利尼西亚
French Polynesia
Fashu GuiyanaFăshŭ Gūiyànà
法属圭亚那
French Guiana
FayuFăyŭ
法语
French (language)
famofàmó
发膜
hair mask
fanfàn

Sanskrit
fanfàn

to offend
fanfàn

model
fanfàn

meal
FandigangFàndìgāng
梵帝冈
Vatican City State
fandianfàndiàn­
饭店
restaurant
fangfàng

to put
fang­ shujiafàng shŭjià
放暑假
have a summer holiday
fang xinfàng xīn
放心
to be at ease
fang­baozhufàngbàozhú
放爆竹
to let off firecrackers
fangjiafàngjià
房价
to have a holiday
fangqifàngqì
放弃
to abandon
fanguanfànguăn
饭馆
restaurant
fangxuefàngxué
放学
after school
fanhefànhé
饭盒
lunch box
fanweifànwéi­
范围
range
feifēi

coffee
feifēi

luxurious
feifēi

not
feifēi

to fly
feichangfēicháng
非常
extremely
feijifēijī
飞机
airplane
FeilübinFēilǜbīn
菲律宾
Philippines
FeinikesiFēiníkè­wsī­;
菲尼克斯
Phoenix
feixing­yuan­fēixíng­yuán­
飞行员
pilot
FeizhouFēizhōu
非洲
Africa
fenfēn

minute
fenfēn

numerous
fenfēn

fragrance
fenbianlüfēnbiànlǜ
分辨率
resolution
fenbiefēnbié­­
分别
to part
fenfenfēnfēn
纷纷
one after another
fengfēng

seal
fengfēng

peak
fengfēng

crazy
fengfēng

bee
fengfēng

vast
fengfēng

cutting edge of a sword
fengfēng

wind
fengfufēngfù­
丰富
rich
fengjingfēngjĭng
风景
scenery
fenglifēnglì
分离
sharp
fengmifēngmì
蜂蜜
honey
fengmianfēngmiàn­
封面
cover
fengshoufēngshōu
丰收
bumper harvest
fengsufēngsú
风俗
custom
fengweifēngwèi
风味
local flavor
fengzhuan­gjifēngzhuāngjī
封装机
sealing machine
fenhaofēnhào
分号
semicolon
fenjifēnjī
分机
extension (number)
FenlanFēnlán
芬兰
Finland
fenmingfēnmíng
分明
clear
fenxifēnxī
分析
analysis
fenzhongfēnzhōng
分钟
minute
fenzifēnzĭ
分子
molecule
feiféi

loose-fitting
feizaoféizào
肥皂
soap
fengféng

to sew
feifĕi

grand literary
FeijiFĕijì
斐济
Fiji
fenfĕn

powder
fenbifĕnbĭ
粉笔
chalk
fencifĕncì
粉刺
acne
fenhongfĕnhóng
粉红
pink
feifèi

to abolish
feifèi

lung
feifèi

expense
FeichengFèichéng­
费城
Philadelphia
feiliaofèili­yào
废料
waste material
feitiefèitiĕ
废铁
scrap
feiyanfèiyán
肺炎
pneumonia
feiyongfèiyòng­
费用
fee
fenfèn

portion
fenfèn

to exert oneself
fenfèn

anger
fo

Buddha
FodejiaoFódéjiăo
佛得角
Cape Verde
FojiaoFójiào
佛教
Buddhism
Foluo­lunsaFóluó­lúnsà
佛罗伦萨
Florence
FomengteFóméng­tè
佛蒙特
Vermont
foufŏu

to negate
fouzefŏuzé
否则
otherwise
fu

husband
fu

skin
fu

instep
furenfūren
夫人
lady
fu

to bend over
fu

to believe in
fu

classifier (for textiles or pictures)
fu

not
fu

to help
fu

dress
fu

to float
fu

happiness
fu

symbol
Fu ji ni yaFú jí ní yà
弗吉尼亚
Virginia
fuhefú­hé
符合
to conform
Fuladiwosi­tuoke­Fúlādíwòsī­;tuōkè­w
符拉迪沃斯托克
Vladivostok
FulaibaoFúlàibăo
弗赖堡
Freiburg
FuluolidaFúluó­lídá
佛罗里达
Florida
fuwufú­wù
服务
to serve
fuwuqifú­wùqì
服务器
server
fuwutaifú­wùtái
服务台
information desk
fuwuyuanfú­wùyuán­
服务员
waiter
fu

palace
fu

rotten
fu

to assist
fudaofŭdăo
辅导
to coach
fu

to pay
fu

to teach
fu

secondary
fu

woman
fu

rich
fu

father
fu

abdomen
fu

to repeat
fu

to bear
fu

abundant
fu

to attach
Fu shi shanFù shì shān
富士山
Fujiyama
Fucheng­ MenFùchéng­ Mén
阜成门
Fucheng Men
fucifù­cí
副词
adverb
fudujifù­dújī
复读机
repeater
fujinfù­jìn
附近
nearby
fujianfù­jiàn
附件
accessory
funüfù­nǚ
妇女
woman
fuqinfù­qīn
父亲
father
fushufù­shù
复数
plural
fuxifù­xí
复习
to review
fuyinfù­yìn
复印
to copy
fuzafù­zá
复杂
complicated
fuzefù­zé
负责
to be in charge of
fuzhangfù­zhàng
付帐
to pay (the bill)
G
回顶部


gaigāi

should
gangān

to interfere
gangān

sweet
gangān
竿
rod
gangān

liver
ganbeigānbēi
干杯
to drink a toast
ganggāng

just
ganggāng

ridge
ganggāng

main headings
ganggāng

tub
ganggāng

steel
gangbigāngbĭ
钢笔
pen
GangbiyaGāngbĭyà
冈比亚
Gambia
gangcaigāngcái
刚才
just now
gangganggānggāng
刚刚
just
Gangguo gong­heguoGāngguŏ gòng­héguó
刚果共和国
Congo
gangqingāngqín
钢琴
piano
Gangtie Xueyuan­Gāngtiĕ Xuéyuàn
钢铁学院
The Beijing Iron and Steel Engineering Institute
ganhangānhàn
干旱
drought
ganjinggānjìng
干净
neat
GansuGānsù
甘肃
Gansu
ganyijigānyījī
干衣机
dryer
ganzaogānzào
干燥
dry
gaogāo

pudding
gaogāo

cream
gaogāo

high
gao bao zhengāo băo zhēn
高保真
high-fidelity
Gao jia suoGāo jiā suŏ
高加索
Caucasia
gaodagāodà
高大
tall
gaodugāodù
高度
highly
gaoer­fu­­qiu­gāoĕrfūqiú­
高尔夫球
golf
gaojigāojí
高级
senior
gaoxinggāoxìng
高兴
(to be) happy
gaigăi

to correct
gaibiangăibiàn
改变
to change
gaishangăishàn
改善
to improve
gaizaogăizào
改造
to change
gangăn

to feel
gangăn

to dare to
gangăn

to catch up
gandaogăndào
感到
to feel
gandonggăndòng­
感动
to move
ganggăng

port
gangkougăngkŏu
港口
port
ganjingănjĭn
赶紧
to hasten
ganjuegănjué
感觉
feeling
gankuaigănkuài
赶快
haste
ganmaogănmào
感冒
to catch a cold
ganqinggănqíng­
感情
feeling
gantanhaogăntànhào
感叹号
exclamation mark
ganxianggănxiăng
感想
impression
ganxiegănxiè
感谢
to thank
gaogăo

to start
gaigài

general
gaigài

cover
gaigài

calcium
gairgàir
盖儿
cover
gangàn

to do
ganbugànbù­
干部
cadre
gaogào

to tell
gaosugàosu
告诉
to tell
ge

elder brother
ge

surname
ge

to sing
ge

armpit
Ge bi shamoGē bì shāmò
戈壁沙漠
Desert of Gobi
Ge lun buGē lún bù­
哥伦布
Columbus
GebenhagenGēbĕnhāgēn
哥本哈根
Copenhagen
gebogēbo
胳膊
arm
gecigēcí
歌词
lyrics
gegegēge
哥哥
elder brother
gejugējù
歌剧
opera
GelunbiyaGēlúnbĭyà
哥伦比亚
Colombia
gengēn

root
gengēn

with
gen yiqigēn yīqĭ
跟一起
together with
genbengēnbĕn
根本
basic
genjugēnjù
根据
basis
genqiangēnqián
跟前
close to
gequgēqŭ
歌曲
song
gergēr
歌儿
song
Gesi­dali­yjiaGēsī­;dálíjiā
哥斯达黎加
Costa Rica
ge

style
ge

diaphragm
ge

cabinet
ge

leather
ge

skeleton
Ge la na er­Gé lā nà ĕr
格拉纳尔
Granada
Ge li­yn wei­ zhiGé lín wēi zhì
格林威治
Greenwich
Ge luo­ zi niGé luò­ zī ní
格洛兹尼
Gronzy
gedougédòu
格斗
wrestling match
GelasigeGélāsī­;gē
格拉斯哥
Glasgow
Gelenuobu­'er­Gélènuòbù­'ĕr
格勒诺布尔
Grenoble
GelinglanGélínglán
格陵兰
Greenland
GelinnadaGélínnàf;­dá
格林纳达
Grenada
gelougélóu
阁楼
attic
GelujiyaGélŭjíyà
格鲁吉亚
Georgia
GeluositeGéluò­sī­;tè
格洛斯特
Gloucester
gewaigéwài
格外
especially
geigĕi

to give
ge

classifier (for persons)
ge

each
genggèng

even
gengjiagèngjiā
更加
more
gerengèrén
个人
individual
gexinggèxìng
个性
personality
gezhonggèzhŏng
各种
various
gezigèzi
个子
stature
gonggōng

to supply
gonggōng

public
gonggōng

work
gonggōng

palace
gonggōng

work
gonggōng

reverent
gonggōng

to attack
gong­bao ji­dinggōngbăo jīdīng
宫保鸡丁
chicken with peanuts
gongchanggōngchăng
工厂
factory
gongchenggōngchéng­
工程
project
gong­cheng­shigōngchéng­shī
工程师
engineer
gongdigōngdì
工地
construction site
gongfengōngfēn
公分
centimeter
gongfugōngfu­­
功夫
skill
gongfugōngfū
工夫
workmanship
gonggonggōnggòng­
公共
public
gong­gong­qichegōnggòng­qìchē
公共汽车
bus
gong­hexinxigōnghèxīnxĭ
恭贺新禧
Happy New Year
gongjigōngjī
公鸡
cock
gongjingōngjīn
公斤
kilogram
gongjugōngjù
工具
tool
gong­juxiang­­­gōngjùxiāng
工具箱
toolbox
gongkegōngkè­w
功课
schoolwork
gongligōnglĭ
公里
kilometer
gongpinggōngpíng
公平
fair
gongrengōngrén
工人
worker
gongsigōngsī­;
公司
company
gong­wenbaogōngwénbāo
公文包
briefcase
gong­wucanggōngwùcāng
公务舱
business class
gong­wuyuan­gōngwùyuán­
公务员
public servant
gong­xueyuan­gōngxuéyuàn
工学院
college of engineering
gongyegōngyè
工业
industry
gong­ye xuexiao­gōngyè xuéxiào
工业学校
technical school
gongyigōngyì
公益
public benefit
gongyuangōngyuán­
公园
park
gongzhugōngzhū
公猪
boar
gongzhuangōngzhuàn­
公转
revolution
gongzigōngzī
工资
wage
gongzuogōngzuò
工作
work
gongzuorigōngzuòrì
工作日
workday
gong­zuozhangōngzuòzhàn
工作站
workstation
gougōu

to mark
gougōu

ditch
gougŏu

dog
gonggòng­

to share
gonggòng­

tribute
gong­chanzhuyigòng­chănzhŭyì
共产主义
communism
gongtonggòng­tóng
共同
together
gougòu

enough
gougòu

to construct
gougòu

to buy
goujiangòujiàn
构件
widget
gouwugòuwù
购物
shopping
gu

to estimate
gu

aunt
gu

alone
gu

guilt
gudangūdān
孤单
loneliness
gufugūfù­
辜负
to disappoint
gugugūgu
姑姑
aunt
gujigūjì
估计
to estimate
gunianggūnian­g
姑娘
girl
gu

ancient
gu

thigh
gu

valley
gu

bone
gu

drum
Gu jinGŭ jìn
古晋
Kuching
GubaGŭbā
古巴
Cuba
GuboGŭbō
古波
Gubo
gudaigŭdài
古代
ancient times
gudiangŭdiăn
古典
classical
gudian­yinyuegŭdiănyīnyuè
古典音乐
classical music
gudianyuegŭdiănyuè
古典乐
classical music
gugegŭgé
骨骼
skeleton
guligŭlì
鼓励
to encourage
gungŭn

to roll
gupiaogŭpiào­
股票
stock
guzhanggŭzhăng
鼓掌
to applaud
gu

firm
gu

old
gu

to hire
gu

to look at
gugonggùgōng
故宫
the Imperial Palace
gujiangùjiàn
固件
firmware
gujugùjū
故居
former residence
gukegùkè­w
顾客
customer
gungùn

staff
gunzigùnzĭ
棍子
stick
gushigùshi
故事
story
gutai­ying­pangùtài­yìngpán
固态硬盘
solid state disk
guwengùwèn
顾问
adviser
guyigùyì
故意
purpose
guyuangùyuán­
雇员
employee
guzhanggùzhàng
故障
bug
guzhugùzhŭ
雇主
employer
guaguā

to scrape
guaguā

melon
Guadeluo­puGuādéluó­pŭ
瓜德罗普
Guadeloupe
GuadimalaGuādì­mălā
危地马拉
Guatemala
guafengguāféng
刮风
windy
guanguān

coronal
guanguān

officer
guanguān

sight
guanguān

to close
guanbiguānbì
关闭
closed
guanceguāncè
观测
observation
guanchaguānchá
观察
to observe
GuandaoGuāndăo
关岛
Guam
guangguāng

light
guangguāng

bladder
guanghuiguānghuī
光辉
radiance
guangquguāngqū
光驱
optical disc drive
guanjiguānjī
关机
to shut down
guanjianguānjiàn
关键
key
guanmenguānmén
关门
close
Guan­ttanamowanGuāntănàmówān
关塔那摩湾
Guantanamo
guanxinguānxīn
关心
to care for
guanxiguānxì
关系
to be related to
guanyuguānyú
关于
about
guanzhongguānzhòng
观众
audience
guaiguăi

to kidnap
guaiwanguăiwān
拐弯
to turn a corner
guaizhangguăizhàng
拐杖
crutch
guanguăn

pipe
guanguăn

hall
guangguăng
广
broad
Guang daoGuăng dăo
广岛
Hiroshima
guangboguăngbō
广播
to broadcast
guang­boshiguăngbōshì
广播室
broadcasting room
guang­boyuan­guăngbōyuán­
广播员
radio announcer
guang­chang­guăngchăng
广场
square
guangdaguăngdà
广大
vast
GuangdongGuăngdōng
广东
Guangdong
guanggaoguănggào
广告
advertisement
GuangxiGuăngxī
广西
Guangxi
GuangzhouGuăngzhōu
广州
Guangzhou
guanliguănlĭ
管理
to manage
guanlizheguănlĭzhĕ
管理者
supervisor
guaguà

to hang up
guadian­huaguàdiàn­huà
挂电话
to hang up the phone
guahaoguàhào
挂号
to register
guahaozhengguàhàozhèng
挂号证
register card
guaiguài

strange
guanguàn

to indulge
guanguàn

to pour
guanciguàncí
冠词
article
guangguàng

to stroll
guanmuguànmù
灌木
bush
guiguī

jade tablet
guiguī

to return
guiguī

rare
guiguī

rule
guiguī

turtle
Gui nei si­Guī nèi sī­;
圭内斯
Gwynedd
guidingguīdìng
规定
stipulation
guilüguīlǜ
规律
law
GuiyanaGuīyànà
圭亚那
Guyana
guiguĭ

track
guidaoguĭdào
轨道
orbit
guiguì

cabinet
guiguì

expensive
guitaiguìtái
柜台
counter
guixingguìxìng
贵姓
what's your name
GuiyangGuìyáng
贵阳
Guiyang
GuizhouGuìzhōu
贵州
Guizhou
guoguō

outer city wall
guoguō

pot
Guo MoruoGuō Mòruò
郭沫若
Guo Moruo
guoluguōlú
锅炉
boiler
guoguó

country
guojiguójì
国际
international
guojiaguójiā
国家
country
guoguŏ

fruit
guoguŏ

to wrap
guojiangguŏjiàng
果酱
jam
guoranguŏrán
果然
really
guozhiguŏzhī
果汁
fruit juice
guoguò

to cross
guochengguòchéng­
过程
process
guodaoguòdào
过道
corridor
guolaiguòlái
过来
to come over
guominguòmĭn
过敏
allergy
guoquguòqù
过去
past
H
回顶部


ha

sound of laughter
Hadesun HeHādésūn Hé
哈得孙河
Hudson
HaerbinHāĕrbīn
哈尔滨
Harbin
hahahāhā
哈哈
haha
Hali­yfake­si­Hālìfăkè­wsī­;
哈利法克斯
Halifax
Hami'er­dun­Hāmì'ĕrdùn
哈密尔顿
Hamilton
Hasake­si­tanHāsàkè­wsī­;tăn
哈萨克斯坦
Kazakhstan
HatefudeHātèfú­dé
哈特福德
Hartford
HawanaHāwănà
哈瓦那
Havanna
haihái

child
haihái

still
haishiháishì
还是
or
haiyouháiyŏu
还有
besides
haiziháizi
孩子
child
hanhán

cold
hanhán

surname
hanhán

chin
hangháng

surname
hangháng

to navigate
hangbanhángbān
航班
flight number
hangkonghángkōng
航空
airmail
HanguoHánguó
韩国
South Korea
hangyehángyè
行业
trade
HangzhouHángzhōu
杭州
Hangzhou
hanjiahánjià
寒假
winter vacation
haoháo

long hair
haoháo

oyster
haoháo

heroic person
haobuháobù­
毫不
not at all
haohuafang­háohuáfáng­
豪华房
deluxe room
haoyou niurouháoyóu niúròu
蚝油牛肉
beef in oyster sauce
haihăi

sea
haibaohăibào
海报
poster
haibaohăibào
海豹
seal
HaidebaoHăidébăo
海德堡
Heidelberg
HaidiHăidì
海地
Haiti
haiguihăiguī
海龟
(sea) turtle
haimahăimă
海马
sea horse
haishenhăishēn
海参
sea cucumber
haishihăishī
海狮
sea lion
haitanhăitān
海滩
beach
haiwang­­xing­hăiwáng­xīng
海王星
Neptune (planet)
haixianhăixiān
海鲜
seafood
HaiyaHăiyá
海牙
La Hague
haiyanghăiyáng
海洋
ocean
hanhăn

to shout
haohăo

good
haochihăochī
好吃
delicious
haochuhăochù
好处
benefit
haokanhăokàn
好看
good-looking
HaolaiwuHăoláiwù
好莱坞
Hollywood
haolehăole
好了
It's alright!
haotinghăotīng
好听
euphonious
haoxianghăoxiàng­
好像
to be like
haihài

to damage
haihài

12th earthly branch (Chinese astrology)
haipahàipà
害怕
to fear
haixiuhàixiū
害羞
shy
hanhàn

drought
hanhàn

sweat
hanhàn

Han dynasty
hanhàn

writing brush
Han nuo wei­Hàn nuò wēi
汉诺威
Hannover
HanbaoHànbăo
汉堡
hamburger
HanchengHànchéng­
汉城
Seoul
HansiHànsī­;
汉斯
Hans
HanyuHànyŭ
汉语
Chinese
HanziHànzì
汉字
Chinese character
haohào

date
haomahàomă
号码
number
haoqihàoqí
好奇
curious
haozhaohàozhāo
号召
call
he

to drink
heihēi

black
heianhēiàn
黑暗
dark
heibanhēibăn
黑板
blackboard
heibancahēibăncā
黑板擦
blackboard eraser
Heilong JiangHēilóng Jiāng
黑龙江
Heilongjiang
HeisenHēisēn
黑森
Hessen
HeishanHēishān
黑山
Montenegro
Heisi­ting­si­Hēisī­;tíng­sī­;
黑斯廷斯
Hastings
he

what
he

to close
he

and
he

river
he

box
he

grain
HebeiHébĕi
河北
Hebei
hechanghéchàng­
合唱
chorus
hecheng­ caili­yaohéchéng­ cáili­yào
合成材料
synthetic material
hechengqihéchéng­qì
合成器
synthesizer
hechuanghéchuáng­
河床
riverbed
hedenghédĕng
何等
how
HefeiHéféi
合肥
Hefei
hegehégé
合格
qualified
HelanHélán
荷兰
Netherlands
HenanHénán
河南
Henan
HeneiHénèi
河内
Hanoi
henghéng

constant
henghéng

horizontal
Heng HeHéng Hé
恒河
Ganges
HengbinHéngbīn
横滨
Yokohama
hengxinghéngxīng
恒星
fixed star
heshanghéshang
和尚
monk
heshihéshì
合适
suitable
heyuejihéyuējī
合约机
contract phone
hezihézi
盒子
box
henhĕn

very
he

burden
he

to celebrate
he

grand
HeerxinjiHèĕrxīnjī
赫尔辛基
Helsinki
honghóng

flood
honghóng

red
Hong HaiHóng Hăi
红海
Red Sea
Hong HuHóng Hú
洪湖
Honghu Lake
hongchahóngchá
红茶
black tea
Hongdulasi­Hóngdūlāsī­;
洪都拉斯
Honduras
hongjiuhóngjiŭ
红酒
red wine
honglianhóngli­yán
红莲
red lotus
honglüdenghónglǜdēng
红绿灯
traffic lights
hongshuihóngshuĭ
洪水
flood
hongyehóngyè
红叶
red autumnal leaves
houhóu

monkey
houzihóuzi
猴子
monkey
houhòu

to wait for
houhòu

thick
houhòu

behind
houbeixiang­­­hòubèixiāng
后背箱
trunk
houbianhòubiān
后边
back
houcheshihòuchēshì
候车室
waiting room
houhuihòuhuĭ
后悔
to regret
houlaihòulái
后来
later
houmianhòumiàn­
后面
behind
houshijinghòushìjìng
后视镜
rearview mirror
houtianhòutiān
后天
the day after tomorrow
houxuanrenhòuxuănrén
候选人
candidate
hu

at
hu

to shout
hu

sudden
hunhūn

to marry
hunhūn

dusk
huranhūrán
忽然
suddenly
huxihūxī
呼吸
to breathe
hu

kettle
hu

lake
hu

fox
hu

paste
hu

reckless
hu

butterfly
HubeiHúbĕi
湖北
Hubei
hudiehúdié
蝴蝶
butterfly
hulihúli­y
狐狸
fox
hunhún

muddy
hunhún

soul
HunanHúnán
湖南
Hunan
hunshenhúnshēn
浑身
all over
hupohúpō
湖泊
lake
hutonghútòng
胡同
lane
hu

tiger
hu

mutual
hu

account
hu

to defend
hufasuhùfàsù
护发素
hair conditioner
hufupinhùfūpĭn
护肤品
skin care products
hufu­­shuang­hùfūshuāng
护肤霜
skin cream
huli­yanwang­­hùli­yánwăng
互联网
internet
hushihùshi
护士
nurse
huwaiqicaihùwàiqìcái
户外器材
outdoor equipment
huxianghùxiāng
互相
each other
huzhaohùzhào
护照
passport
huahuā

flower
huachahuāchá
花茶
scented tea
huanhuān

happy
huanghuāng

in a flurry
huanghuāng

the region between the heart and the diaphragm
huanghuangzhangzhanghuānghuangzhāngzhang
慌慌张张
bewildered
huanyinghuānyíng­
欢迎
welcome
huapinghuāpíng
花瓶
vase
huarhuār
花儿
flower
huayuanhuāyuán­
花园
garden
huahuá

to scratch
huahuá

smooth
huahuá

China
huabanchehuábănchē
滑板车
scooter
huabinghuábīng
滑冰
skate
huabiaohuábiăo
华表
marble pillar
huaihuái
怀
bosom
HuaiemingHuáiémíng
怀俄明
Wyoming
huainianhuáiniàn
怀念
to think of
huaiyihuáiyí
怀疑
to doubt
huaiyunhuáiyùn
怀孕
pregnancy
huanhuán

ring
huanhuán

to return
huanghuáng

agitate
huanghuáng

emperor
huanghuáng

yellow
Huang HeHuáng Hé
黄河
Yellow River
huangdihuángdì
皇帝
emperor
huanghunhuánghūn
黄昏
nightfall
huangjinhuángjīn
黄金
gold
huangyouhuángyóu
黄油
butter
huanjinghuánjìng
环境
environment
huaqiaohuáqiáo
华侨
overseas Chinese
huaxuehuáxuĕ
滑雪
skiing
huanhuăn

slow
huanghuăng

lie
huangyanhuăngyán
谎言
lie
huanjiehuănjiĕ
缓解
relieve
huahuà

to change
huahuà

to paint
huahuà

talk
Hua shanHuà shān
华山
Hua Shan
huabanhuàbăn
画板
palette
huabaohuàbào
画报
pictorial
huaihuài

bad
huajiahuàjiā
画家
painter
huajuhuàjù
话剧
spoken drama
huanhuàn

to call out
huanhuàn

magical
huanhuàn

to change
huanxing­fu­­wuhuànxĭngfú­wù
唤醒服务
morning call service
huarhuàr
画儿
picture
huashe­tianzuhuàshé­tiānzú
画蛇添足
to ruin the effect by adding s.th. superfluous
huaxuehuàxué
化学
chemistry
huazhanhuàzhăn
画展
art exhibition
huihuī

badge
huihuī

great
huihuī

to wave
huihuī

grey
huihuī

brightness
huifuhuīfù­
恢复
to recover
huihuí

to return
huichenghuíchéng­
回程
return trip
huidahuídá
回答
to answer
huilaihuílái
回来
to come back
huiquhuíqù
回去
to go back
huitouhuítóu
回头
to repent
huiyihuíyì
回忆
to recall
huihuĭ

to repent
huihuĭ

to damage
huihuaihuĭhuài
毁坏
to damage
huihuì

to converge
huihuì

surname
huihuì

wisdom
huihuì

meeting
huihuì

luxuriant growth
huihuahuìhuà
会话
conversation
huikuanhuìkuăn
汇款
remittance
Huili­yngdun­Huìlíngdùn
惠灵顿
Wellington
huilühuìlǜ
汇率
exchange rate
huixinghuìxīng
彗星
comet
huiyihuìyì
会议
meeting
huohuó

to live
huodonghuódòng­
活动
activity
huopohuópō
活泼
lively
huorhuór
活儿
work
huohuŏ

partner
huohuŏ

fire
huochaihuŏchái
火柴
match
huochehuŏchē
火车
train
huochezhanhuŏchēzhàn
火车站
railway station
huoguohuŏguō
火锅
hot pot
huohuasaihuŏhuāsāi
火花塞
sparking plug
huojihuŏjì
伙计
colleague
huoshanhuŏshān
火山
volcano
huotuihuŏtuĭ
火腿
ham
huoxinghuŏxīng
火星
Mars (planet)
huozaihuŏzāi
火灾
fire
huohuò

or
huohuò

to catch
huohuò

goods
huohuò

quickly
huodehuòdé
获得
to obtain
huozhehuòzhĕ
或者
or
J
回顶部


ji

garbage
ji

basic
ji

to hit
ji

machine
ji

to excite
ji

irregular shaped pearl
ji

rock projecting over the water
ji

to accumulate
ji

dustpan
ji

muscle
ji

chicken
Ji erJī ĕr
基尔
Kiel
Ji er­ ke­n niJī ĕr kĕn ní
基尔肯尼
Kilkenny
jibajībā
鸡巴
penis
jibenjībĕn
基本
basic
jichangjīchăng
机场
airport
jichujīchŭ
基础
basis
jichuangjīchuáng­
机床
machine tool
jidanjīdàn
鸡蛋
hen's egg
jidongjīdòng­
激动
excited
jidujiaojīdūjiào
基督教
Christian
JiduoJīduō
基多
Quito
JifuJīfŭ
基辅
Kiev
jiguanjīguān
机关
gear
jihujīhū
几乎
almost
jihuijīhuì
机会
chance
jijinjījīn
基金
fund
jijijījí
积极
positive
jijianjījiàn
击剑
fencing
jileijīlĕi
积累
to accumulate
jiliejīli­yè
激烈
intense
jimujīmù
积木
building block
jinjīn

today
jinjīn

towel
jinjīn

catty
jinjīn

ferry
jinjīn

muscle
jinjīn

gold
Jinbabu­wei­Jīnbābù­wéi­
津巴布韦
Zimbabwe
JinbianJīnbiān
金边
Phnom Penh
jingjīng

capital
jingjīng

crystal
jingjīng

eyeball
jingjīng

energy
jingjīng

to pass
jingjīng

stem
jingjīng

surprise
jingcaijīngcăi
精彩
brilliant
jingchangjīngcháng
经常
often
JingduJīngdū
京都
Kyoto
jingguojīngguò
经过
to come over
jingjijīngjì
经济
economy
jingjicangjīngjìcāng
经济舱
economic class
jingjixuejīngjìxué
经济学
economics
jingjujīngjù
京剧
Beijing opera
jinglijīnglĭ
经理
manager
jinglijīnglì
经历
to experience
jingshenjīngshén
精神
spirit
jingyanjīngyàn
经验
experience
jinnianjīnnián­
今年
this year
jinrongjīnróng
金融
finance
JinshasaJīnshāsà
金沙萨
Kinshasa
jinshujīnshŭ
金属
metal
JinsidunJīnsī­;dūn
金斯敦
Kingston
jintianjīntiān
今天
today
jinxingjīnxīng
金星
Venus (planet)
jipiaojīpiào­
机票
flight ticket
jiqijīqì
机器
machine
jiroujīròu
肌肉
muscle
jiroujīròu
鸡肉
chicken
jiweijiujīwĕijiŭ
鸡尾酒
cocktail
jixiangjīxiāng
机箱
chassis
ji

immediately
ji

to reach
ji

lucky
ji

urgent
ji

extreme
ji

level
ji

to collect
ji

to gather
JibutiJíbù­tí
吉布提
Djibouti
Jier­ji­si­si­tanJíĕrjí­sī­;sī­;tăn
吉尔吉斯斯坦
Kyrgyzstan
jiguangjíguāng
极光
aurora
jihejíhé
集合
to assemble
jijiangjíjiāng
即将
to be about to
jilejíle
极了
extremely
JilibasiJílĭbāsī­;
基里巴斯
Kiribati
JilongpoJílóngpō
吉隆坡
Kuala Lumpur
jimangjímáng
急忙
hurriedly
jiqijíqí
极其
very
jiquanzhuyijíquánzhŭyì
极权主义
totalitarianism
jishijí­shí
及时
in time
jishijí­shĭ
即使
even if
jitajítā
吉他
guitar
jitijítĭ
集体
group
jituanjítuán
集团
bloc
ji

personal
ji

how many
ji

crowded
ji

spine
jidianjĭdiăn
几点
what time
jinjĭn

only
jinjĭn

tight
Ji'neiyaJĭ'nèiyà
几内亚
Guinea
jingjĭng

a well
jingjĭng

view
jingjĭng

to warn
Jing ShanJĭng Shān
景山
Jing Shan
jingchajĭngchá
警察
policeman
JingdezhenJĭngdézhèn
景德镇
Jingdezhen
jingjiejĭngjiè
警戒
to admonish
Jingshan Gongyuan­Jĭngshān Gōngyuán­
景山公园
Jingshan Park
jinji qing­kuang­jĭnjí qíng­kuàng­
紧急情况
emergency
jinzhangjĭnzhāng
紧张
nervous
ji

cure
ji

prostitute
ji

season
ji

quiet
ji

to send
ji

skill
ji

since
ji

to benefit
ji

to tie (with a knot)
ji

discipline
ji

achievement
ji

to continue
ji

idea
ji

to remember
ji

mark
ji

edge
ji

very fast horse
jibuqijìbù­qì
计步器
pedometer
jidejì­de
记得
to remember
jidujì­dù
季度
quarter
jigongjìgōng
技工
mechanic
jihuajìhuà
计划
to plan
jijingjìjìng
寂静
silent
jijiejìjié
季节
season
jilujìlù
记录
record
jinjìn

to promote
jinjìn

to use up
jinjìn

to forbid
jinjìn

near
jinjìn

to enter
jinbujìnbù­
进步
progress
jingjìng

strength
jingjìng

condition
jingjìng

path
jingjìng

respectfully
jingjìng

clean
jingjìng

to finish
jingjìng

to compete
jingjìng

mirror
jingjìng

quiet
jingaijìngài
敬爱
respect and love
jinghuaqijìnghuàqì
净化器
purifier
jingongjìngōng
进攻
to attack
jingranjìngrán
竟然
actually
jingshui­qijìngshuĭqì
净水器
water purifier
jingtoujìngtóu
镜头
camera lens
jinguanjìnguăn
尽管
although
jingzhengjìngzhēng
竞争
competition
jingzhijìngzhĭ
静止
static
jingzhongjìngzhòng
敬重
respect
jingzijìngzi
镜子
mirror
jinianjìniàn
纪念
to commemorate
jinkoujìnkŏu
进口
to import
jinlaijìnlái
进来
to come in
jinqujìnqù
进去
to go in
jinrujìnrù
进入
to enter
jinxingjìnxíng­
进行
to proceed
jinzhijìnzhĭ
禁止
to prohibit
jiranjìrán
既然
as
jishujìshù
技术
technique
jisuanjìsuàn
计算
to calculate
jisuanjijìsuànjī
计算机
computer
jisuanqijìsuànqì
计算器
calculator
jixujìxù
继续
to continue
jiyuanjìyuàn
妓院
brothel
jizhejìzhĕ
记者
journalist
jiajiā

plus
jiajiā

good
jiajiā

to clip from both sides
jiajiā

family
jiabanjiābān
加班
overtime
JiademanduJiādémăndū
加德满都
Kathmandu
JiadifuJiādífū
加的夫
Cardiff
Jia'er­gedaJiā'ĕrgèdá
加尔各答
Calcutta
jiahuojiāhuŏ
家伙
weapon
jiajujiājù
家具
furniture
Jialajia­si­Jiālājiāsī­;
加拉加斯
Caracas
Jialebi HaiJiālèbí Hăi
加勒比海
The Caribbean (Sea)
Jiali­yfu­­niyaJiālìfú­níyà
加利福尼亚
California
Jialong HeJiālóng Hé
加龙河
Garonne
jianjiān

concurrent
jianjiān

solid
jianjiān

to decoct
jianjiān

to supervise
jianjiān

shoulder
jianjiān

difficult
jianjiān

classifier (for rooms)
Jia'nadaJiā'nádà
加拿大
Canada
Jia'naJiā'nà
加纳
Ghana
Jianali­y QundaoJiānàlì Qúndăo
加那利群岛
Canary Islands
jianbangjiānbăng
肩膀
shoulder
jianchijiānchí
坚持
to insist on
jiangjiāng

to be ready
jiangjiāng

river
jiangjiāng

serum
jiangjiāng

border
jiangguojiāngguŏ
浆果
berry
jianglaijiānglái
将来
future
jianguojiānguō
煎锅
frying pan
jianguojiānguŏ
坚果
nut
JiangxiJiāngxī
江西
Jiangxi
jiankongjiānkòng­
监控
monitor
jiankujiānkŭ
艰苦
difficult
jianyujiānyù
监狱
prison
jianzhijiānzhí
兼职
part-time job
jiaojiāo

to pay
jiaojiāo

to teach
jiaojiāo

pepper
jiaojiāo

anxious
jiaojiāo

glue
jiaojiāo

banana
jiaojiāo

arrogant
jiaoaojiāoào
骄傲
arrogant
jiaodaijiāodài
胶带
tape
jiaohuanjijiāohuànjī
交换机
switch
jiaoliujiāoli­yú
交流
to exchange
jiaoshuijiāoshuĭ
胶水
glue
jiaotongjiāotōng
交通
traffic
jiaotong­dengjiāotōngdēng
交通灯
traffic light
jiaoxiang­­­yuejiāoxiăngyuè
交响乐
symphony
jiaoyijiāoyì
交易
deal
JiapengJiāpéng
加蓬
Gabon
jiashenjiāshēn
加深
to deepen
jiashiqijiāshīqì
加湿器
humidifier
Jiatai­luo­niyaJiātài­luó­níyà
加泰罗尼亚
Catalonia
jiatingjiātíng­
家庭
family
jiating­ying­yuan­jiātíng­yĭngyuàn
家庭影院
home theatre
jiaxiangjiāxiāng
家乡
hometown
jiayouzhanjiāyóuzhàn
加油站
filling station
jiajiá

lance
jiajiá

cheek
Jia naJiá nà
戛纳
Cannes
jiajiă

fake
jiajiă

armor
jianjiăn

to cut
jianjiăn

card
jianjiăn

to check
jianjiăn

to subtract
jianjiăn

simple
jianchajiănchá
检查
to check
jiandanjiăndān
简单
simple
jiandaojiăndāo
剪刀
scissor
jianfeijiănféi
减肥
to lose weight
jiangjiăng

to reward
jiangjiăng

to speak
jiangjinjiăngjīn
奖金
bonus
jiangjiejiăngjiĕ
讲解
to explain
jiangjieyuan­jiăngjiĕyuán­
讲解员
guide
jianglijiănglì
奖励
award
jiangzhuan­gjiăngzhuàn­g
奖状
certificate of merit
jianpujiănpŭ
简朴
simple and unadorned
JianpuzhaiJiănpŭzhài
柬埔寨
Cambodia
jianshaojiănshăo
减少
to reduce
jiantizijiăntĭzì
简体字
simplified character
jianyanjiănyàn
检验
to inspect
jianzhijiănzhí
简直
simply
jiaojiăo

to disturb
jiaojiăo

foot
jiaojiăo

cape
jiaojiăo

dumpling
jiaobanjijiăobànjī
搅拌机
mixer
jiaobujiăobù­
脚步
step
jiaodianjiăodiàn­
脚垫
floor mat
jiaozijiăozi
饺子
dumpling
jiashejiăshè
假设
to assume
jiajià

holiday
jiajià

price
jiajià

shelf
jiajià

to farm
jiajià

to drive
jiagejiàgé
价格
price
jianjiàn

classifier (for pieces of clothes)
jianjiàn

health
jianjiàn

sword
jianjiàn

to build
jianjiàn

one by one
jianjiàn

arrow
jianjiàn

to see
jianjiàn

to tread
jianjiàn

key
jiangjiàng

paste
jiangjiàng

to drop
jiangdijiàngdī
降低
to reduce
jiangyoujiàngyóu
酱油
soya sauce
jianjianjiànjiàn
渐渐
gradually
jiankangjiàn­kāng
健康
fitness
jian­kang baoxianjiàn­kāng băoxiăn
健康保险
health insurance
jian­kangcheng­jiàn­kāngchèng
健康秤
health scale
jian­kangjiancejiàn­kāngjiāncè
健康监测
health monitoring
jianlijiànlì
建立
to build
jianmianjiànmiàn­
见面
to meet each other
jianpanjiànpán
键盘
keyboard
JianqiaoJiànqiáo
剑桥
Cambridge
jianshejiànshè
建设
to construct
jianyijiànyì
建议
to suggest
jianzhujiànzhù
建筑
building
jianzhushijiànzhùshī
建筑师
architect
jiaojiào

to call
jiaojiào

to teach
jiaojiào

cellar
jiaojiào

to compare
jiaojiào

leaven
jiaodaojiàodăo
教导
to instruct
jiaojujiàojù
教具
teaching aids
jiaolianjiàoli­yàn
教练
instructor
jiaoshijiàoshì
教室
classroom
jiaoshoujiàoshòu
教授
professor
jiaosujiàosù
酵素
ferment
jiaotangjiàotáng­
教堂
church
jiaoyujiàoyù
教育
to educate
jiaozuojiàozuò
叫做
to be called
jiaqijiàqī
假期
vacation
jiaqianjiàqián
价钱
price
jiazijiàzi
架子
shelf
jiejiē

to pick up
jiejiē

street
jiejiē

step
jie dian­huajiē diàn­huà
接电话
to receive a call
jiedaojiēdào
街道
road
jiejinjiējìn
接近
to near
jiekoujiēkŏu
接口
(computer) port
jierenjiērén
接人
to meet somebody
jieshoujiēshòu
接收
to accept
jiexianyuan­jiēxiànyuán­
接线员
operator
jiezhejiēzhe
接着
to follow
jiejié

to snatch
jiejié

to cut
jiejié

quick
jiejié

clean
jiejié

eyelash
jiejié

festival
jiejié

knot
jiegoujiégòu
结构
structure
jieguojiéguŏ
结果
result
jiehejiéhé
结合
to combine
jiehunjiéhūn
结婚
to marry
Jieke­ gong­heguoJiékè­w gòng­héguó
捷克共和国
Czech Republic
jiemaojiémáo
睫毛
eyelash
jiemianrujiémiàn­rŭ
洁面乳
facial cleanser
jiemujiémù
节目
program
jierijiérì
节日
festival
jieshujiéshù
结束
to end
jieyuejiéyuē
节约
thrift
jiezoujiézòu
节奏
rhythm
jiejiĕ

miss
jiejiĕ

to separate
jiefangjiĕfàng
解放
to liberate
jiegujiĕgù
解雇
to fire
jiejiejiĕjie
姐姐
older sister
jiejuejiĕjué
解决
to solve
jieshijiĕshì
解释
to explain
jiejiè

to introduce
jiejiè

to borrow
jiejiè

to give up
jiejiè

boundary
jiecijiècí
介词
preposition
jieshaojièshào
介绍
introduction
jiujiū

after all
jiujiū

dove
jiujingjiūjìng
究竟
after all
jiujiŭ

lasting
jiujiŭ

nine
jiujiŭ

alcoholic drink
jiubajiŭbā
酒吧
bar
jiubeijiŭbēi
酒杯
wine glass
jiuguanjiŭguăn
酒馆
pub
jiuguijiŭguì
酒柜
cellaret
jiuyuejiŭyuè
九月
September
jiujiù

just
jiujiù

to rescue
jiujiù

mother's brother
jiujiù

old
jiuhuchejiùhùchē
救护车
ambulance
jiujiujiùjiu
舅舅
uncle
jiushijiùshì
就是
even
jiushi...yejiùshì...yĕ
就是也
even if
jiusuanjiùsuàn
就算
even if
ju

to live at
junjūn

monarch
junjūn

equal
junjūn

fungus
junjūn

army
Jun shi tan dingJūn shì tăn dīng
君士坦丁
Constantine
juranjūrán
居然
to go as far as to
ju

limitation
ju

tangerine
ju

tangerine
juzijúzi
桔子
tangerine
juzijúzi
橘子
tangerine
juzishuijúzishuĭ
桔子水
orangeade
ju

to hold
jubanjŭbàn
举办
to conduct
juxingjŭxíng­
举行
to hold
ju

implement
ju

play
ju

sentence
ju

huge
ju

to block
ju

evidence
ju

to gather
ju

distance
ju

saw
ju

hurricane
juchangjùchăng
剧场
theatre
judajùdà
巨大
gigantic
jufengjùfēng
飓风
hurricane
juhaojùhào
句号
full stop
jujuejùjué
拒绝
to reject
julijùlí
距离
distance
junjùn

county
juxingjùxíng­
句型
sentence pattern
juyuanjùyuàn
剧院
theatre
juzijùzi
句子
sentence
juzijùzi
锯子
saw
juejué

his
juejué

definitely
juejué

peerage
juejué

to disappear
juejué

to sense
juedejuéde
觉得
to feel
juedingjuédìng
决定
to decide
jueshiyuejuéshìyuè
爵士乐
jazz music
juexinjuéxīn
决心
determination
K
回顶部


ka

coffee
ka

coughing noise
KabuerKābù­ĕr
喀布尔
Kabul
kafeikāfēi
咖啡
coffee
kafeiguankāfēiguăn
咖啡馆
cafe
kafeijikāfēijī
咖啡机
coffee maker
kaikāi

to open
Kai mu ni ciKāi mŭ ní cí
开姆尼茨
Chemnitz
kai wanxiao­kāi wánxiào
开玩笑
to make fun of
kaichekāichē
开车
to drive a car
kaiguankāiguān
开关
switch
kaihuakāihuā
开花
to bloom
kaihuarkāihuār
开花儿
to blossom
kaihuikāihuì
开会
to hold a meeting
kaijikāijī
开机
to boot
KailuoKāiluó­
开罗
Cairo
kaimenkāimén
开门
to open
KaipudunKāipŭdūn
开普敦
Capetown
kaishikāishĭ
开始
to begin
kaiweicaikāiwèicài
开胃菜
appetizer
kaiweijiukāiwèijiŭ
开胃酒
aperitif
kaixuekāixué
开学
beginning of a new semester
kaiyankāiyăn
开演
to begin
KamailongKāmàilóng
喀麦隆
Cameroon
kankān

to publish
kankān

to bear
Kan sa shiKān sà shì
堪萨市
Kansas
kangkāng

health
Kang wo er­Kāng wò ĕr
康沃尔
Cornwall
KangniedigeKāngnièdígé
康涅狄格
Connecticut
ka

card
kachekăchē
卡车
truck
Ka'er­jiali­yKă'ĕrjiālí
卡尔加里
Calgary
KalaqiKălāqí
卡拉奇
Karachi
kankăn

pit
Kan pei laKăn péi lā
坎培拉
Canberra
KanteboleiKăntèbóléi
坎特伯雷
Canterbury
kaokăo

to roast
kaokăo

to test
Kao wen chuiKăo wén chuí
考文垂
Coventry
kaolükăolǜ
考虑
to consider
kaomian­baojikăomiàn­bāojī
烤面包机
toaster
kaoqinjikăoqínjī
考勤机
attendance machine
kaoshikăoshì
考试
examination
kaoxiangkăoxiāng
烤箱
oven
Kasabu­lankaKăsàbù­lánkă
卡萨布兰卡
Casablanca
kankàn

to watch
kan dian­shikàn diàn­shì
看电视
to watch television
kan dian­ying­kàn diàn­yĭng
看电影
to watch a movie
kanbingkànbìng
看病
to visit a doctor
kanfakànfă
看法
opinion
kangkàng

to resist
kanglao­fang­zhoukànglăofáng­zhòu
抗老防皱
anti wrinkle
kangyanghuakàngyănghuà
抗氧化
antioxidant
kanjiankànjiàn
看见
to see
kanlaikànlái
看来
it appears
kanshangqukànshàngqù
看上去
seem
kanshukànshū
看书
to read a book
kaokào

to depend on
ke

classifier (for plants)
ke

department
KeerduowaKēĕrduōwă
科尔多瓦
Cordoba
Keer­nuoshanKēĕrnuòshān
科尔诺山
Corno
Kefu DaoKēfú­ Dăo
科孚岛
Corfu
ke­huanxiao­shuokēhuànxiăoshuō
科幻小说
science fiction novel
KelinsiKēlínsī­;
科林斯
Corinth
Keli­yante­si­Kēli­yántè­sī­;
科连特斯
Corrientes
KelunKēlún
科伦
Cologne
KelunpoKēlúnpō
科伦坡
Colombo
Keluo­laduoKēluó­lāduō
科罗拉多
Colorado
KemoKēmò
科莫
Como
KenakeliKēnàkè­wlí
科纳克里
Conakry
KetediwaKētèdíwă
科特迪瓦
Ivory Coast
KetuonuKētuōnŭ
科托努
Cotonou
Ketuopaxi ShanKētuōpàxī Shān
科托帕西山
Cotopaxi
KeweiteKēwēitè
科威特
Kuwait
Kexijia DaoKēxījiā Dăo
科西嘉岛
Corsica
kexuekēxué
科学
science
kexuejiakēxuéjiā
科学家
scientist
ke

to cough up
kesoukésou
咳嗽
cough
ke

can
ke

thirst
keaikĕài
可爱
lovely
kejiankĕjiàn
可见
this shows
Kekou KeleKĕkŏu Kĕlè
可口可乐
Coca Cola
kelekĕlè
可乐
cola
keliankĕli­yán
可怜
pitiful
kenkĕn

to agree
kendingkĕndìng
肯定
sure
kenengkĕnéng­
可能
may
KenniyaKĕnníyà
肯尼亚
Kenya
KentajiKĕntăjī
肯塔基
Kentucky
keshikĕshì
可是
but
kexikĕxī
可惜
unfortunately
kexiaokĕxiào
可笑
ridiculous
keyikĕyĭ
可以
can
ke

gram
ke

quarter
ke

guest
ke

class
kebenkè­wbĕn
课本
textbook
kefangkè­wfáng­
客房
guest room
ke­fang­fu­­wukè­wfáng­fú­wù
客房服务
housekeeping service
keguankè­wguān
客观
objective
Kelangdaike­Kèlăngdàikè­w
克朗代克
Klondike
KelifulanKèlìfūlán
克利夫兰
Cleveland
kelujikè­wlùjī
刻录机
CD writer
KeluodiyaKèluó­dìyà
克罗地亚
Croatia
keqikè­wqi
客气
polite
kerenkè­wren
客人
guest
KeshimierKèshímíĕr
克什米尔
Kashmir
ketingkè­wtīng
客厅
parlor
kewenkè­wwén
课文
lesson text
kongkōng

empty
kongqikōngqì
空气
air
Kongshou­daoKōngshŏudào
空手道
Karate
kongtiaokōngtiáo­
空调
air conditioning
kongzhongkōngzhōng
空中
air
kongkŏng

hole
kongkŏng

to fear
kong­bu­ xiao­shuokŏngbù­ xiăoshuō
恐怖小说
horror novel
kongpakŏngpà
恐怕
perhaps
koukŏu

mouth
koudaikŏudài
口袋
pocket
koujiaokŏujiāo
口交
blowjob
kouyukŏuyŭ
口语
spoken language
kouzhaokŏuzhào
口罩
mask
kongkòng­

to control
kongquekòng­quē
空缺
vacancy
kongrkòng­r
空儿
spare time
kongzhikòng­zhì
控制
to control
ku

to cry
kunkūn

elder brother
KunmingKūnmíng
昆明
Kuming
Kunming HuKūnmíng Hú
昆明湖
Kunming Lake
kuikúi

chief
ku

painful
ku

warehouse
ku

trousers
Ku er­ jia diKù ĕr jiā dí
库尔加迪
Coolgardie
kunkùn

distressed
kunnankùnnan
困难
difficult
kuzikùzi
裤子
trousers
kuankuān

wide
kuanrongkuānróng
宽容
tolerant
kuankuăn

money
kuaikuài

piece
kuaikuài

fast
kuaikuài

chopsticks
kuaicankuàicān
快餐
quick lunch
kuailekuàilè
快乐
happy
kuaizikuàizi
筷子
chopsticks
kuangkuàng­

frame
kuangkuàng­

condition
kuangkuàng­

mine
kuang­quanshui­kuàng­quánshuĭ
矿泉水
mineral water
kuang­wuzhikuàng­wùzhì
矿物质
mineral
kuikuī

helmet
kuikuí

certain herbaceous plants with big flowers
KuibeikeKuíbĕikè­w
魁北克
Quebec
kuikuì

ashamed
kuokuò

to include
kuokuò

to enlarge
kuodakuòdà
扩大
to expand
kuozhankakuòzhănkă
扩展卡
expansion card
L
回顶部


la

final particle
la

garbage
la

to pull
La bu­ la duoLā bù­ lā duō
拉布拉多
Labrador
La pu lanLā pŭ lán
拉普兰
Lapland
La si­ pa er­ ma si­Lā sī­; pà ĕr mă sī­;
拉斯帕尔马斯
Las Palmas
La si­ wei­ jia si­Lā sī­; wéi­ jiā sī­;
拉斯韦加斯
Las Vegas
lajidailājīdài
垃圾袋
garbage bag
lajitonglājītŏng
垃圾桶
trash can
Latuowei­yaLātuōwéi­yà
拉脱维亚
Latvia
lailái

to come
lailái

pigweed
lai bujilái bu­jí
来不及
it's too late
lai dejilái dejí
来得及
in time
LaibixiLáibĭxī
莱比锡
Leipzig
laidaoláidào
来到
to arrive
LaisuotuoLáisuŏtuō
莱索托
Lesotho
Laiyin HeLáiyīn Hé
莱茵河
Rhine
lanlán

basket
lanlán

blue
lanlán

orchid
langláng

gallery
langláng

wolf
lanhualánhuā
兰花
orchid
lanqiulánqiú­
篮球
basketball
lanyalányá
蓝牙
Bluetooth
lanyaerjilányáĕrjī
蓝牙耳机
bluetooth headset
laoláo

to work
laoláo

prison
laodongláodòng­
劳动
labor
laoguláogù
牢固
stable
laojialáojià
劳驾
Excuse me.
la

woodwind instrument
labalăbā
喇叭
trumpet
lanlăn

lazy
lanlăn

cable
lanlăn

to read
landuolănduò
懒惰
lazy
langlăng

bright
langdulăngdú
朗读
to read aloud
laolăo

grandmother
laolăo

old
Lao SheLăo Shĕ
老舍
Lao She
laobanlăobăn
老板
boss
laohulăohŭ
老虎
tiger
laohuqianlăohŭqián
老虎钳
vise
lao­jifu­­li­y zhizaiqianli­ylăojìfú­lì zhìzàiqiānlĭ
老骥伏枥志在千里
an old steed in the stable still aspires to gallop a thousand li
laolaolăolao­
姥姥
(maternal) grandmother
laorenlăorén
老人
old people
laoshilăoshī
老师
teacher
laoshulăoshŭ
老鼠
mouse
LaowoLăowō
老挝
Laos
laoyelăoye
老爷
grandfather
la

dried meat
la

wax
la

pungent
lailài

to rely on
langlàng

wave
langfeilàngfèi
浪费
to waste
langmanlàngmàn
浪漫
romantic
laolào

cheese
lazhulàzhú
蜡烛
candle
lele

particle
leiléi

thunder
leilĕi

bud
lenglĕng

cold
lengguilĕngguì
冷柜
refrigerator
lengjinglĕngjìng
冷静
calm
lengmolĕngmò
冷漠
impassive
le

to rein in
le

happy
leguanlèguān
乐观
optimistic
leilèi

tear
leilèi

tired
leilèi

type
leixinglèixíng­
类型
type
lequlèqù
乐趣
fun
li

one thousandth
li

fox
li

glass
li

Li
li

from
li

many
LibanenLíbānèn
黎巴嫩
Lebanon
li­ydian­jiezhanglídiàn­jiézhàng
离店结帐
to check out
lihunlíhūn
离婚
divorce
likailíkāi
离开
to leave
liminglímíng
黎明
dawn
linlín

forest
linlín

to drench
linlín

to face
linlín

neighbor
linlín

scale
linglíng

bell
linglíng

mound
linglíng

zero
linglíng

clever
linglíng

age
lingqianlíngqián
零钱
change
lingshilíngshí
零食
snack
linjulínjū
邻居
neighbor
linmolínmó
临摹
to copy (a model of calligraphy or painting etc)
linyulínyù
淋浴
shower
LisibenLísī­;bĕn
里斯本
Lisbon
Li

surname
li

reason
li

gift
li

inside
Li PingLĭ Píng
李平
Li Ping
Li Zi ChengLĭ Zì Chéng
李自成
Li Zicheng
libianlĭbiān
里边
inside
lifalĭfà
理发
haircut
lifulĭfú­
礼服
dress
lijielĭjiĕ
理解
to understand
lilunlĭlùn
理论
theory
limaolĭmào
礼貌
politeness
limianlĭmiàn­
里面
inside
linglĭng

ridge
linglĭng

to lead
lingdaolĭngdăo
领导
leader
lingdailĭngdài
领带
(neck-)tie
litanglĭtáng­
礼堂
assembly hall
liwulĭwù
礼物
gift
lixianglĭxiăng
理想
ideal
Liyuer­eneiluLĭyuērènèilú
里约热内卢
Rio de Janeiro
li

example
li

to benefit
li

strength
li

to encourage
li

strict
li

to go through
li

stable
li

to stand
li

white jasmine
li

beautiful
Li LiLì Lì
丽丽
Li Li
Li wu puLì wù pŭ
利物浦
Liverpool
Li ziLì zī
利兹
Leeds
LibiliyaLìbĭlĭyà
利比里亚
Liberia
LibiyaLìbĭyà
利比亚
Libya
lihailìhai
厉害
serious
lijilìjí
立即
immediately
likelìkè­w
立刻
immediately
lilianglìli­yàng
力量
power
linglìng

cause
linglìng

other
lingwailìngwài
另外
besides
lingwailìngwài
额外
additional
liqilìqi
力气
strength
lirulìrú
例如
such as
lishilìshĭ
历史
history
lishishulìshĭshū
历史书
history book
LitaowanLìtáowăn
立陶宛
Lithuania
lixilìxī
利息
interest (money)
liyilìyì
利益
benefit
liyonglìyòng­
利用
to utilize
lianli­yán

curtain
lianli­yán

inexpensive
lianli­yán

pity
lianli­yán

to join
lianli­yán

lotus
lianli­yán

to link
lianli­yán

sickle
lian...yeli­yán...yĕ
连也
even
liancili­yáncí
连词
conjunction
liandaoli­yándāo
镰刀
sickle
liangli­yáng

bridge
liangli­yáng

to cool
liangli­yáng

grain
liangli­yáng

good
liangli­yáng

to measure
liangkuaili­yángkuai
凉快
to cool
liangshili­yángshi
粮食
grain
lianhuanli­yánhuān
联欢
to celebrate
lianmangli­yánmáng
连忙
at once
lianxili­yánxì
联系
to keep track of
liaoli­yáo

to treat
liaoli­yáo

to chat
liaoli­yáo

joint cavity
liaotianli­yáotiān
聊天
to chat
lialiă

two
lianliăn

face
liangli­yăng

two
lianseli­yănsè
脸色
look
liaojieli­yăojiĕ
了解
to understand
lianli­yàn

to refine
lianli­yàn

to practice
liangli­yàng

bright
liangli­yàng

to forgive
liangli­yàng

classifier (for land vehicles)
liangli­yàng

measurement
liangcili­yàngcí
量词
classifier
lianxili­yànxí
练习
to exercise
liaoli­yào

material
liaozili­yàozi
料子
material
lieli­yè

row
lieli­yè

strong
Liezhidun­shidengLièzhīdūnshìdēng
列支敦士登
Liechtenstein
liuliū

to slip away
liuli­yú

surname
liuli­yú

to flow
liuli­yú

clear
liuli­yú

to remain
liulanqili­yúlănqì
浏览器
browser
liuleili­yúlèi
流泪
to weep
liulili­yúlì
流利
fluent
liunianli­yúniàn
留念
to keep as a souvenir
liuxingli­yúxīng
流星
shooting star
liuxingli­yúxíng­
流行
popular
liuxueli­yúxué
留学
to study abroad
li­yuxuesheng­­li­yúxuéshēng
留学生
(foreign) exchange student
liuyanli­yúyán
留言
to leave a message
liuyanbuli­yúyánbù­
留言簿
visitor's book
liuyuli­yúyù
流域
watershed
liuli­yù

six
liuyueli­yùyuè
六月
June
longlóng

cage
longlóng

intense
longlóng

dragon
longdonglóngdōng
隆冬
midwinter
Longmu DaoLóngmù Dăo
龙目岛
Lombok
longtoulóngtóu
龙头
tap
longxialóngxiā
龙虾
lobster
loulóu

floor
loushanglóushàng
楼上
upstairs
loutilóutī
楼梯
stairs
loulòu

to leak
lu

stove
lu

Lu
lu

reed
lu

skull


donkey
Lu'angLú'áng
卢昂
Rouen
luhuilúhuì
芦荟
aloe
lunlún

method
lunlún

human relations
lunlún

wheel
LundunLúndūn
伦敦
London
Lundun­ de li­yLúndūn dé lí
伦敦德里
Londonderry
lunlixuelúnlĭxué
伦理学
ethics
luntailúntāi
轮胎
tire
lunyilúnyĭ
轮椅
wheelchair
LusenbaoLúsēnbăo
卢森堡
Luxembourg
Luwaer HeLúwăĕr Hé
卢瓦尔河
Loire
LuwangdaLúwàng­dá
卢旺达
Rwanda
lu

rash


to travel


backbone


strength
Lu XunLŭ Xùn
鲁迅
Lu Xun
lüguanlǚguăn
旅馆
inn
lüxing­lǚxíng­
旅行
to travel
lüyoulǚyóu
旅游
tourism
lu

road
lu

to record
lu

land
lu

dew
lu
鹿
deer


law


to worry


to filter


rate

绿
green
lüchalǜchá
绿茶
green tea
lüdenglǜdēng
绿灯
green light
ludilùdì
陆地
land
lüjinglǜjìng
滤镜
filter
lukoulùkŏu
路口
crossing
lunlùn

theory
lüqing­qilǜqíng­qì
滤清器
filter
lüshilǜshī
律师
lawyer
lushuilùshuĭ
露水
dew
luxiangjilùxiàng­jī
录像机
video recorder
luyinlùyīn
录音
recording
luyinbilùyīnbĭ
录音笔
recording pen
luyinjilùyīnjī
录音机
recorder
Luyisi­'annaLùyìsī­;'ānnà
路易斯安那
Louisiana
luyouqilùyóuqì
路由器
router
luanluàn

confused
lüelüè

brief
luoluó­

to arrange
luoluó­

whorl
luoluó­

to patrol
luoluó­

mule
Luodexi yaLuódéxī yà
罗得西亚
Rhodesia
luojixueluó­jixué
逻辑学
logic
LuomaLuómă
罗马
Rome
LuomaniyaLuómăníyà
罗马尼亚
Romania
Luoqiesi­teLuóqiēsī­;tè
罗切斯特
Rochester
luosidaoluó­sī­;dāo
螺丝刀
screw driver
luosidingluó­sī­;dīng
螺丝钉
screw
luo­xuanzaoluó­xuánzăo
螺旋藻
spirulina
luoluò­

Luo
luoluò­

luo river
luoluò­

small net
luoluò­

to miss
luoluò­

camel
luohouluò­hòu
落后
fall behind
Luoji shanmaiLuòjī shānmài
洛基山脉
Rocky Mountains
LuolinLuòlín
洛林
Lorraine
LuosangLuòsāng
洛桑
Lausanne
LuoshanjiLuòshānjī
洛杉矶
Los Angeles
Luotuo Xiang­ ziLuòtuo Xiáng zi
骆驼祥子
Luotuo Xiangzi
M
回顶部


mama

(question) particle
mama

modal particle
ma

mother
mamamāma
妈妈
mother
maomāo

cat
ma

numbness
mafanmáfan
麻烦
bother
mamumámù
麻木
numb
manmán

savage
manmán

steamed bread
mangmáng

busy
maomáo

hair
maomáo

thatch
Mao zhuxiMáo zhŭxí
毛主席
chairman Mao
maobimáobĭ
毛笔
brush
maojinmáojīn
毛巾
towel
Maoli­yqiu­si­Máolĭqiú­sī­;
毛里求斯
Mauritius
Maoli­ytaniyaMáolĭtăníyà
毛里塔尼亚
Mauritania
MaotaijiuMáotáijiŭ
茅台酒
Mao Tai
maotanmáotăn
毛毯
blanket
maoyimáoyī
毛衣
sweater
ma

agate
ma

number
ma

ant
ma

horse
Madajia­si­jiaMădájiāsī­;jiā
马达加斯加
Madagascar
MadeliMădélí
马德里
Madrid
Maen DaoMăēn Dăo
马恩岛
Isle of Man
Ma'er­daifu­­Mă'ĕrdaìfū
马尔代夫
Maldives
MaermoMăĕrmò
马尔默
Malmo
MaertaMăĕrtā
马耳他
Malta
MagedebaoMăgédébăo
马格德堡
Magdeburg
mahumăhu
马虎
careless
maimăi

to buy
maidanmăidān
买单
to settle the bill
Majiaolei HuMăjiāoléi Hú
马焦雷湖
Lago Maggiore
MalaweiMălāwéi­
马拉维
Malawi
MalaixiyaMăláixīyà
马来西亚
Malaysia
MalilanMălílán
马里兰
Maryland
MaliMălĭ
马里
Mali
malumălù
马路
road
manmăn

full
manaomănăo
玛瑙
agate
ManaosiMănăosī­;
马瑙斯
Manaus
ManilaMănílā
马尼拉
Manila
manyimănyì
满意
satisfied
MaqidunMăqídùn
马其顿
(Republic of) Macedonia
MasaiMăsāi
马塞
Marseilles
MasazhusaiMăsàzhūsài
马萨诸塞
Massachusetts
mashangmăshàng
马上
at once
Mashaoer­ QundaoMăshàoĕr Qúndăo
马绍尔群岛
Marshall-Islands
MatefengMătèfēng
马特峰
Matterhorn
MatinikeMătíníkè­w
马提尼克
Martinique
matoumătóu
码头
dock
maimài

pulse
maimài

to sell
maimài

to stride
maimài

wheat
Mai jia Mài jiā
麦加
Mecca
MaiamiMàiāmì
迈阿密
Miami
maikefengmàikè­wfēng
麦克风
microphone
Maizhelun HaixiaMàizhélún Hăixiá
麦哲伦海峡
Strait of Magellan
manmàn

slow
manmàn

graceful
manmàn

to overflow
Man hai muMàn hăi mŭ
曼海姆
Mannheim
Manchesi­teMànchèsī­;tè
曼彻斯特
Manchester
ManguMàngŭ
曼谷
Bangkok
ManhadunMànhādùn
曼哈顿
Manhattan
manhuamànhuà
漫画
caricature
maomào

to emit
maomào

hat
maomào

appearance
maomào

to trade
maohaomàohào
冒号
colon
maoyimàoyì
贸易
trade
maozimàozi
帽子
hat
meme

particle
meiméi

medium
meiméi

plum
meiméi

no
meiméi

river bank
meiméi

coal
meiméi

rose
meiméi

eyebrow
meiméi

berry
mei guanximéi guānxi
没关系
no problem
mei yisiméi yìsi­
没意思
boring
Meigong­ HeMéigōng Hé
湄公河
Mekong
meiguiméigui
玫瑰
rose
meihuaméihuā
梅花
plum blossom
meimaoméimao
眉毛
eyebrow
meiqiméiqì
煤气
gas
meitiméitĭ
媒体
medium
meitiying­xiao­méitĭyíng­xiāo
媒体营销
broad marketing
meiyouméiyŏu
没有
to have not
menmén

plural suffix for persons
menmén

door
mengméng­

lemon
mengméng­

covenant
mengméng­

to cover
MengbasaMéngbāsà
蒙巴萨
Mombasa
Meng­bili­y'aiMéngbĭlì'āi
蒙彼利埃
Montpellier (France)
MengdanaMéngdàná
蒙大拿
Montana
Meng­dewei­diyaMéngdéwéi­dìyà
蒙得维的亚
Montevideo
Meng­teli­y'er­Méngtèlì'ĕr
蒙特利尔
Montreal
menkouménkŏu
门口
doorway
menlingménlíng
门铃
door bell
meimĕi

every
meimĕi

beauty
Mei yin ciMĕi yīn cí
美因茨
Mainz
MeiguoMĕiguó
美国
America
meilimĕilì
美丽
beautiful
meirongmĕiróng
美容
beauty
meishimĕishí
美食
delicacy
MengguMĕnggŭ
蒙古
Mongolia
Meng­te­sailateMĕngtè­sàilātè
蒙特塞拉特
Montserrat
meimèi

younger sister
meimèi

to conceal
meimeimèimei
妹妹
younger sister
mengmèng

dream
mengmèng

Meng
MengfeisiMèng­fēisī­;
孟菲斯
Memphis
Meng­jialaguoMèng­jiālāguó
孟加拉国
Bangladesh
MengmaiMèng­măi
孟买
Bombay
mi

to be confused
minmín

people
mingmíng

dark
mingmíng

name
mingmíng

bright
Ming gu wuMíng gŭ wū
名古屋
Nagoya
mingbaimíngbái
明白
clear
mingcimíngcí
名词
noun
mingemíngē
民歌
folk song
Mingni'aboli­ysi­Míngní'ābōlìsī­;
明尼阿波利斯
Minneapolis
MingnisudaMíngnísūdá
明尼苏达
Minnesota
mingnianmíngnián­
明年
next year
mingquemíngquè
明确
definite
MingsikeMíngsī­;kè­w
明斯克
Minsk
mingtianmíngtiān
明天
tomorrow
mingwang­­xing­míngwáng­xīng
冥王星
Pluto (planet)
mingxinpianmíngxìnpiàn
明信片
postcard
mingzimíngzi
名字
name
minhangmínháng
民航
civil aviation
miniyinxiang­­­mínĭyīnxiāng
迷你音响
sound system
minyuemínyuè
民乐
music
minzhumínzhŭ
民主
democracy
minzumínzú
民族
nation
mixinmíxìn
迷信
superstition
mi

rice
mifanmĭfàn
米饭
rice
mijiumĭjiŭ
米酒
rice wine
minmĭn

quick
minganmĭngăn
敏感
sensitive
mi

close
mi

secret
mi

honey
Mi er­ wo jiMì ĕr wò jī
密尔沃基
Milwaukee
Mi zhi anMì zhí ān
密执安
Michigan
mifengmìfēng
蜜蜂
bee
Mike­luo­nixiyaMìkè­wluó­níxīyà
密克罗尼西亚
Micronesia
mimamìmă
密码
password
mingmìng

life
minglingmìnglìng
命令
order
mishumìshū
秘书
secretary
MisuliMìsūlí
密苏里
Missouri
MixixibiMìxīxībí
密西西比
Mississippi
mianmián

cotton
mianmián

dormancy
mianmián

continuous
Mian lan lao­Mián lán lăo
棉兰老
Mindanao
mianaomiánăo
棉袄
cotton-padded jacket
mianbeimiánbèi
棉被
quilt
mianhuamiánhua
棉花
cotton
mianyangmiányáng
绵羊
sheep
miaomiáo

to copy
mianmiăn

to remove
mianmiăn

remote
MiandianMiăndiàn­
缅甸
Myanmar
mianfeimiănfèi
免费
free
miantimiăntí
免提
hands free
mianyimiănyì
免疫
immune
miaomiăo

second
mianmiàn­

face
mianbaomiàn­bāo
面包
bread
mianmomiàn­mó
面膜
facial mask
mianqianmiàn­qián
面前
in front of
mianrmiàn­r
面儿
cover
miantiaomiàn­tiáo­
面条
noodles
miantiaormiàn­tiáo­r
面条儿
noodle
miaomiào

temple
mo

to stroke
mo

to touch
mo

to copy
mo

standard
mo

membrane
mo

devil
Mo er­ da wei­ yaMó ĕr dá wéi­ yà
摩尔达维亚
Moldavia
MoerduowaMóĕrduōwă
摩尔多瓦
Moldova
mohumóhu
模糊
dull
MojiadishaMójiādíshā
摩加迪沙
Mogadishu
Molujia QundaoMólùjiā Qúndăo
摩鹿加群岛
Moluccas
MoluogeMóluò­gē
摩洛哥
Morocco
MonageMónàgē
摩纳哥
Monaco
motuochemótuōchē
摩托车
motorcycle
moxingmóxíng­
模型
model
moumŏu

some
mo

black
mo

end
mo

froth
mo

desert
mo

jasmine
mo

none
mo

silent
Mo er benMò ĕr bĕn
墨尔本
Melbourne
Mo 'er­ boleMò 'ĕr bólè
莫尔伯勒
Marlborough
mofenmòfĕn
墨粉
dry toner
mohemòhé
墨盒
ink cartridge
mojingmòjìng
墨镜
sunglasses
MolihuaMòlìhuā
茉莉花
Jasmine flower
Mosangbike­Mòsāngbĭkè­w
莫桑比克
Mozambique
MosikeMòsī­;kè­w
莫斯克
Moscow
MoxigeMòxīgē
墨西哥
Mexico
mozhimòzhī
墨汁
ink
muyangmúyàng
模样
appearance
mu

governess
mu

mother
muqinmŭqīn
母亲
mother
muzhumŭzhū
母猪
sow
mu

curtain
mu

to admire
mu

wood
mu

to bathe
mu

to herd
mu

eye
Mu ni heiMù ní hēi
慕尼黑
Munich
mudingmùdīng
木钉
dowel
mudimùdì
目的
target
muqianmùqián
目前
now
mushimùshī
牧师
priest
muxingmùxīng
木星
Jupiter (planet)
muyulumùyùlù
沐浴露
shower bath
N
回顶部


na

to take
na...lai shuoná...lái shuō
拿来说
take...as an example
nannán

south
nannán

male
nannán

degree of difficulty
Nan xiNán xī
南锡
Nancy
nanbiannánbiān
南边
south
nandaonándào
难道
could it be that
NanfeiNánfēi
南非
South Africa
nanguainánguài
难怪
no wonder
nanguonánguò
难过
sad
NanjingNánjīng
南京
Nanjing
NanjizhouNánjízhōu
南极洲
Antarctica
NanmeizhouNánmĕizhōu
南美洲
South America
nanpengyounánpéngyŏu
男朋友
boyfriend
nanrennánrén
男人
man
nanshounánshòu
难受
uncomfortable
NansilafuNánsī­;lāfū
南斯拉夫
Yugoslavia
NanteNántè
南特
Nantes
NanyaNányà
南亚
South Asia
nanyuan­beizhenányuán­bĕizhé
南辕北辙
to act in a way that defeats one's purpose
nanzinánzĭ
男子
man
NasaleNásālè
拿撒勒
Nazareth
na

which
nainăi

milk
naichanăichá
奶茶
tea with milk
naifennăifĕn
奶粉
milk powder
nailaonăilào
奶酪
cheese
nainainăinai
奶奶
grandmother
naipingnăipíng
奶瓶
feeding bottle
naiyounăiyóu
奶油
cream
nalinăli
哪里
it is nothing
naonăo

angry
naonăo

agate
naonăo

brain
naodainăodài
脑袋
head
NaoluNăolŭ
瑙鲁
Nauru
narnăr
哪儿
where
na

to accept
na

that
nabiannàbiān
那边
there
NabulesiNàbù­lèsī­;
那不勒斯
Naples
nagenàge
哪个
that
nainài

to bear
nainài

to endure
naixinnàixīn
耐心
patient
naixingnàixìng
耐性
patience
nalinàli­y
那里
there
namenàme
那么
so
NamibiyaNàmĭbĭyà
纳米比亚
Namibia
naonào­

forelimb
naonào­

noisy
narnàr
那儿
there
naxienàxiē
那些
those
nayangnàyàng
那样
like that
nene

and
nengnéng­

can
nenggounéng­gòu
能够
can
nenglinéng­lì
能力
ability
neinèi

internal
neibunèibù­
内部
inside
Neibu­lasi­jiaNèibù­lāsī­;jiā
内布拉斯加
Nebraska
neicunnèicún
内存
internal memory
NeihuadaNèihuádá
内华达
Nevada
neikenèikē
内科
internal medicine department
neikunèikù
内裤
briefs
NeiluobiNèiluó­bì
内罗毕
Nairobi
neirongnèiróng
内容
matter
neiyinèiyī
内衣
underwear
nennèn

tender
ni

Buddhist nun
NiboerNíbóĕr
尼泊尔
Nepal
nigunígū
尼姑
nun
Nijiala HeNíjiālā Hé
尼加拉河
Niagara River
Nijiala Pubu­Níjiālā Pùbù­
尼加拉瀑布
Niagara Falls
NijialaguaNíjiālāguā
尼加拉瓜
Nicaragua
NiluoheNíluó­hé
尼罗河
Nile
ninnín

you
nin gui xing­nín guì xìng
您贵姓
what's your name
nin haonín hăo
您好
good day
ningníng

lemon
ningníng

peaceful
ningmeng­shui­níngméng­shuĭ
柠檬水
lemonade
NirierNírìĕr
尼日尔
Niger
NiriliyaNírìlìyà
尼日利亚
Nigeria
NisiNísī­;
尼斯
Nice
ni

you
ni duo da lenĭ duō dà le
你多大了
How old are you?
ni haonĭ hăo
你好
hello
Ni ji sui leNĭ jí sùi le
你几岁了
How old are you?
nihaomanĭhăoma
你好吗
how are you
nimenhaonĭmenhăo
你们好
hello
nimennĭmen
你们
you
niannián­

year
niangnián­g

mother
nianhuarnián­huàr
年画儿
New Year picture
nianjinián­jí
年级
grade
nianjinián­jì
年纪
age
nianlingnián­líng
年龄
age
nianqingnián­qīng
年轻
young
nianyefannián­yèfàn
年夜饭
new year's eve family dinner
niaoniăo

bird
nianniàn

to read
niaoniào
尿
urine
nieniè

alunite
niuniú

cattle
niumaniúmă
牛马
oxen and horses
niunainiúnăi
牛奶
milk (of a cow)
niupainiúpái
牛排
steak
niuniŭ

tie
NiufenlanNiŭfēnlán
纽芬兰
Newfoundland
Niuyue Niŭyuē
纽约
New York
nongnóng

thick
nongnóng

agriculture
nongchangnóngchăng
农场
farm
nongcunnóngcūn
农村
rural areas
nongminnóngmín
农民
farmer
nongyenóngyè
农业
agriculture
nongnòng

lane
nu

to exert


female
nü'er­nǚ'ér
女儿
daughter
nügaoyinnǚgāoyīn
女高音
soprano
nulinŭlì
努力
effort
nüpengyounǚpéngyŏu
女朋友
girlfriend
nürennǚrén
女人
women
nüshinǚshì
女士
lady
nu

anger
nuannuăn

to warm
nuanhuonuănhuo
暖和
warm
nuan­shui­pingnuănshuĭpíng
暖水瓶
thermos
nuonuó

graceful
nuonuó

to shift
NuoweiNuówēi
挪威
Norway
nuonuò

to promise
Nuo ding hanNuò dīng hàn
诺丁汉
Nottingham
NuofukeNuòfú­kè­w
诺福克
Norfolk
NuomandiNuòmàndĭ
诺曼底
Normandy
O
回顶部


ouōu

Europe
Ou ya daluŌu yà dàlù
欧亚大陆
Eurasia
OuyuanŌuyuán­
欧元
Euro
OuzhouŌuzhōu
欧洲
Europe
ouŏu

even
ouerŏuĕr
偶尔
occasionally
P
回顶部


paipāi

to photograph
panpān

to climb
pandengpāndēng
攀登
climbing
pangpāng

sound
pa

to creep
pa

lute
paipái

row
paipái

plate
paiduipáiduì
排队
to line up
paigupáigŭ
排骨
spareribs
pailiepáili­yè
排列
to arrange
paiqishanpáiqìshàn
排气扇
exhaust fan
paiqiupáiqiú­
排球
volleyball
paizipáizi
牌子
plate
panpán

dish
pangpáng

unsettled
pangpáng

side
pangpáng

crab
pangpáng

huge
Pang peiPáng péi
庞培
Pompeii
pangbianpángbiān
旁边
side
panghuangpánghuáng
彷徨
anxious
pangxiepángxiè
螃蟹
crab
panzipánzi
盘子
plate
paopáo

gown
pashanpáshān
爬山
to climb
paopăo

to run
paobupăobù­
跑步
to run
paobujipăobù­jī
跑步机
treadmill
pa

handkerchief
pa

to fear
Pa er maPà ĕr mă
帕尔马
Palma (de Mallorca)
Pa mi er­ gaoyuan­Pà mí ĕr gāoyuán­
帕米尔高原
Pamir
paipài

to send
PalankaPàlánkă
帕兰卡
Palanka
PalaoPàláo
帕劳
Palau
panpàn

to judge
panpàn

to expect
panduanpànduàn
判断
to judge
pangpàng

fat
paopào

bubble
paobapàobā
泡吧
to go from pub to pub
peipéi

to train
peipéi

to accompany
peiyangpéiyăng
培养
to foster
penpén

basin
pengpéng

friend
pengpéng

shack
pengpéng

awning
pengpéng

fluffy
pengyoupéngyou
朋友
friend
peipèi

to wear
peipèi

to match
peijianpèijiàn
配件
accessory
pengpèng

to touch
pi

to criticize
pinpīn

to spell
pingpīng

sound
pingpangqiu­pīngpāngqiú­
乒乓球
table tennis
pinxiepīnxiĕ
拼写
to spell
pinyinpīnyīn
拼音
Pinyin
pipingpīpíng
批评
to criticize
pi

beer
pi

lute
pi

tired
pi

skin
pi

spleen
pifupífū
皮肤
skin
pigepígé
皮革
leather
pijiupíjiŭ
啤酒
beer
pilaopíláo
疲劳
tired
pinpín

incessantly
pindaopíndào
频道
channel
pingpíng

shield
pingpíng

level
pingpíng

to depend on
pingpíng

bottle
pingpíng

apple
pingpíng

to discuss
ping'anpíng'ān
平安
safety
PinganliPíngānlĭ
平安里
Pinganli
pingbandian­nao­píngbăndiàn­năo
平板电脑
tablet pc
pingfang­mipíngfāngmĭ
平方米
square meter
pingguopíngguŏ
苹果
apple
pingjingpíngjìng
平静
calm
pingjunpíngjūn
平均
average
pingmupíngmù
屏幕
screen
pingshipíngshí
平时
usually
pingwudingpíngwūdĭng
平屋顶
rooftop
pingxinpíngxìn
平信
ordinary mail
pingyuanpíngyuán­
平原
plain
pingzhengpíngzhèng
凭证
voucher
pingzipíngzi
瓶子
bottle
pinlüpínlǜ
频率
frequency
pipapípá
琵琶
lute
piqipíqi
脾气
temperament
pinpĭn

grade
pinchangpĭncháng
品尝
to taste
pinzhongpĭnzhŏng
品种
breed
pi

fart
pigupìgu
屁股
buttock
pinpìn

to hire
piyanpìyăn
屁眼
asshole (just the physical meaning)
pianpiān

prejudiced
pianpiān

photograph
pianpiān

chapter
pianyipiányi
便宜
cheap
pianpiàn

slice
pianpiàn

to cheat
piankepiànkè­w
片刻
moment
piaopiào­

elegant
piaopiào­

ticket
piaoliangpiào­li­yang
漂亮
pretty
po

slope
po

lake
po

to splash
po

mother in law
PoluozhouPóluó­zhōu
婆罗洲
Borneo
po

amber
po

broken
po

soul
pohuaipòhuài
破坏
to destroy
pozhehaopòzhéhào
破折号
dash
pu

servant
pu

grape
pu

cattail
PulongdiPúlóngdì
蒲隆地
Burundi
putaojiupútáojiŭ
葡萄酒
wine
PutaoyaPútáoyá
葡萄牙
Portugal
putaozipútáozĭ
葡萄籽
grape seed
putaopútao
葡萄
grape
pu

general
pu
柬埔寨
port
pu

simple
pu

riverside
Pu li­y mao si­Pŭ lì máo sī­;
普利茅斯
Plymouth
Pu lu shiPŭ lŭ shì
普鲁士
Prussia
Pu wa jiePŭ wă jié
普瓦捷
Poitiers
pubianpŭbiàn
普遍
universal
pukuaichepŭkuàichē
普快车
regular express
putongpŭtōng
普通
common
putonghuapŭtōnghuà
普通话
Putonghua language
pu

waterfall
pubupùbù­
瀑布
waterfall
Q
回顶部


qi

seven
qi

wife
qi

relative
qi

period
qinqīn

relative
qin'aiqīn'ài
亲爱
dear
qin'ai de... qīn'ài de...
亲爱的
dear
qingqīng

clear
qingqīng

light
qingqīng

green
qingchuqīngchu
清楚
clear
qingjieqīngjié
清洁
clean
qingnianqīngnián­
青年
youth
qing­nian­ lüsheqīngnián­ lǚshè
青年旅馆
youth hostel
qingsongqīngsōng
轻松
relaxed
qingxiqīngxī
清晰
clear
qinqiqīnqi
亲戚
relatives
qinqieqīnqiè
亲切
cordial
qinziqīnzì
亲自
personally
qiyueqīyuè
七月
July
qiziqīzi
妻子
wife
qi

that
qi

strange
qi

mountainous
qi

flag
qi

name of a river in Honan Province
qi

to ride
qi

together
Qi BaishiQí Báishí
齐白石
Qi Baishi
qi zixing­cheqí zìxíng­chē
骑自行车
to ride a bike
qiciqícì
其次
next
qiguaiqíguài
奇怪
strange
qimaqímă
骑马
to ride (a horse)
qinqín

frequently
qinqín

lyre
qingqíng­

feeling
qingqíng­

fine
qingjingqíng­jĭng
情景
condition
qingkuangqíng­kuàng­
情况
condition
qinglangqíng­lăng
晴朗
shiny
qingxingqíng­xíng­
情形
situation
qingxuqíng­xù
情绪
mood
Qintai­ BandaoQíntài­ Bàndăo
琴泰半岛
Kintyre
qipaoqípáo
旗袍
Chinese style frock
qishiqíshí
其实
actually
qitaqítā
其他
other
qitaqítā
其它
other
QiwawaQíwăwă
奇瓦瓦
Chihuahua
qizhiqízhì
旗帜
flag
qizhongqízhōng
其中
among
qiziqízi
旗子
flag
qi

to beg
qi

to hope for
qi

to open
qi

to raise
qi chuangqĭ chuáng­
起床
to get up
qifeiqĭfēi
起飞
to take off
qijushiqĭjūshì
起居室
living room
qilaiqĭlái
起来
to stand up
Qili­ymazhaluo­shanQĭlìmăzhāluó­shān
乞力马扎罗山
Kilimanjaro
qimengqĭméng­
启蒙
to enlighten
qingqĭng

to request
qing­ suanzhang baqĭng suànzhàng ba
请算账吧
check, please!
qingjiaqĭngjià
请假
to ask for leave
qingkeqĭngkè­w
请客
to stand treat
qingwenqĭngwèn
请问
may I ask
qi

implement
qi

contract
qi

to abandon
qi

air
qi

steam
qi

to weep
qi renqì rén
气人
to get someone angry
qicheqìchē
汽车
car
qigongqìgōng
气功
qigong
qihouqìhòu
气候
climate
qishuiqìshuĭ
汽水
soda water
qiwenqìwēn
气温
temperature
qianqiān

thousand
qianqiān

to sign
qianqiān

lead
qianbiqiānbĭ
铅笔
pencil
qianjindingqiānjīndĭng
千斤顶
jack
qianwanqiānwàn
千万
to be sure
qianzhengqiānzhèng
签证
visa
qiaoqiāo

quiet
qiaoqiāo

to knock
qiaoqiāo

spade
qiaoqiaoqiāoqiāo
悄悄
quietly
qianqián

front
qianqián

to grip
qianqián

money
qianbaoqiánbāo
钱包
wallet
qianbeiqiánbèi
前辈
senior
qianbianqiánbiān
前边
the front
qiangqiáng

power
qiangqiáng

wall
qiangbiqiángbì
墙壁
wall
qianjinqiánjìn
前进
advance
qianmianqiánmiàn­
前面
in front of
qiantaiqiántái
前台
reception
qiantianqiántiān
前天
the day before yesterday
qiaoqiáo

emigrant
qiaoqiáo

bridge
qiaoqiáo

to look at
qianqiăn

shallow
qiangqiăng

to rob
qiangjieqiăngjié
抢劫
robbery
qiaoqiăo

skillful
qiaokeliqiăokè­wlì
巧克力
chocolate
QiataerQiătăĕr
卡塔尔
Qatar
qiaqià

proper
qianqiàn

apology
qiaoqiào

opening
QiesiteQiēsī­;tè
切斯特
Chester
qieqié

surname
qieqiĕ

even
qieqiè

to correspond
qieqiè

surname
qiongqióng

poor
qiuqiū

hill
qiuqiū

autumn
Qiujier­ HeQiūjíĕr Hé
丘吉尔河
Churchill river
qiutianqiūtiān
秋天
autumn
qiuqiú­

to seek
qiuqiú­

ball
qiuqiú­

chief of a tribe
qu

area
qu

to bend
qu

to drive
qubieqūbié­­
区别
difference
qudong­cheng­xuqūdòng­chéng­xù
驱动程序
driver
qudongqiqūdòng­qì
驱动器
drive
qufuqūfú­
屈服
to submit
qu

canal
qunqún

group
qunqún

skirt
qunzhongqúnzhòng
群众
people
qunziqúnzi
裙子
skirt
qu

to get
qu

song
qudeqŭdé
取得
to obtain
qukuanqŭkuăn
取款
to withdraw money
qunuanqiqŭnuănqì
取暖器
heater
quxiaoqŭxiāo
取消
to cancel
qu

to go
qu

interest
qujiayouqùjiăyóu
去甲油
nail polish remover
qunianqùnián­
去年
last year
quanquán

whole
quanquán

fist
quanquán

power
quanquán

spring
quanquán

cheekbone
quanbuquánbù­
全部
whole
quanqiu­ dingwei­ xitong­quánqiú­ dìngwèi xìtŏng
全球定位系统
gaps
quantiquántĭ
全体
total
quequē

to lack
quequē

fault
quedianquēdiăn
缺点
fault
queshaoquēshăo
缺少
to lack
quequè

but
quequè

indeed
queshiquèshí
确实
indeed
R
回顶部


ranrán

just so
ranrán

to burn
ranerránér
然而
however
ranhouránhòu
然后
then
ranshaoránshāo
燃烧
to kindle
raoráo

to forgive
raoshe­yinyueráoshé­yīnyuè
饶舌音乐
rap music
ranrăn

to dry
raorăo

to disturb
rangràng

to let
rengrēng

to throw
renrén

person
renrén

humane
rengréng

still
rengjiuréngjiù
仍旧
still
rengranréngrán
仍然
still
renjiarénjiā
人家
other people
renleirénlèi
人类
humanity
renmenrénmen
人们
people
renminrénmín
人民
people
renmin dahuitang­rénmín dàhuìtáng­
人民大会堂
great hall of the people
Renmin RibaoRénmín Rìbào
人民日报
the People's Daily
Renmin Yingxiong­ Jinian­beiRénmín Yīngxióng­ Jìniànbēi
人民英雄纪念碑
Monument to the People's Heroes
renminbirénmínbì
人民币
Renminbi
renqunrénqún
人群
crowd
renshenrénshēn
人参
ginseng
renwurénwù
人物
figure
renxing­daorénxíng­dào
人行道
sidewalk
renyuanrényuán­
人员
personnel
renrĕn

to bear
rennairĕnnài
忍耐
patience
re

hot
relierèli­yè
热烈
warm
renrèn

to allow
renrèn

to recognize
renaorènào­
热闹
populous
renherènhé
任何
any
renhe difang­rènhé dìfāng
任何地方
everywhere
renshirènshi
认识
to know
renweirènwéi­
认为
to think
renwurènwu
任务
mission
renzhenrènzhēn
认真
conscientious
reqingrèqíng­
热情
cordial
reshuirèshuĭ
热水
hot water
reshui­pingrèshuĭpíng
热水瓶
thermos bottle
reshuiqirèshuĭqì
热水器
water heater
rexinrèxīn
热心
warm-hearted
ri

day
RibenRìbĕn
日本
Japan
richurìchū
日出
sunrise
rijirìjì
日记
diary
riluorìluò­
日落
sunset
RineiwaRìnèiwă
日内瓦
Geneva
riqirìqī
日期
date
rishirìshí
日蚀
(solar) eclipse
rishuangrìshuāng
日霜
day cream
RiyuRìyŭ
日语
Japanese (language)
rizirìzi
日子
date
rongróng

to contain
rongróng

glory
rongróng

fine hair
rongróng

to melt
rongyiróngyì
容易
easy
rouróu

soft
rouruanróuruăn
柔软
soft
rouròu

meat
ru

scholar
ru

like
rucirúcĭ
如此
so
ruguorúguŏ
如果
if
ruherúhé
如何
how
rujinrújīn
如今
nowadays
RujiaoRújiào
儒教
Confucianism
ru

milk
ruzhaorŭzhào
乳罩
bra
ru

to enter
rukourùkŏu
入口
entrance
runrùn

moist
runhuayourùnhuáyóu
润滑油
lube
ruzhudengjirùzhùdēngjì
入住登记
to check in
ruanruăn

soft
ruancipanruăncípán
软磁盘
floppy disk
ruanjianruănjiàn
软件
software
ruanmuruănmù
软木
cork
ruanworuănwò
软卧
soft sleeper
ruanzuoruănzuò
软座
soft seat
ruiruì

lucky
RuidianRuìdiăn
瑞典
Sweden
RuishiRuìshì
瑞士
Switzerland
ruoruò

weak
ruoruò

like
S
回顶部


sa

to cast
SahalaSāhālā
撒哈拉
Sahara (desert)
sahuangsāhuăng
撒谎
to lie
saisāi

to fill in
Saier­wei­yaSāiĕrwéi­yà
塞尔维亚
Serbia
Sailali­y'angSāilālì'áng
塞拉利昂
Sierra Leone
Saina HeSāinà Hé
塞纳河
Seine
SaisheerSāishéĕr
塞舌尔
Seychelles
Saiwei'erSāiwéi­'ĕr
塞维尔
Seville
sansān

three
sandian­shui­sāndiănshuĭ

radical (water)
sangsāng

mulberry
Sang­ tuo si­Sāng tuō sī­;
桑托斯
Santos
Sang­geiba'er­Sānggĕibā'ĕr
桑给巴尔
Zanzibar
Sang­uo YanyiSānguó Yănyì
三国演义
Romance of Three Kingdoms
sanjiaojiasānjiăojià
三脚架
tripod
SanliheSānlĭhé
三里河
a street in Beijing
SanlitunSānlĭtún
三里屯
a street in Beijing
sanyuesānyuè
三月
March
sansăn

umbrella
sansăn

loose
sanwensănwén
散文
prose
saosăo

elder brother's wife
saosăo

to sweep
sao­dijiqirensăodìjīqìrén
扫地机器人
sweeping robot
saomiaoyisăomiáoyí
扫描仪
scanner
sa

Sa
Sa'er­cibaoSà'ĕrcíbăo
萨尔茨堡
Salzburg
SaerwaduoSàĕrwăduō
萨尔瓦多
El Salvador
SagelebuSàgélèbù­
萨格勒布
Zagreb