La meilleure façon pour apprendre à parler et écrire en mandarin - y compris la prononciation correcte, Pinyin, Phrase modèle, écriture animée et traduction française
DICTIONNAIRE MTC

Han Trainer dictionnaire MTC français-chinois

Tous les points d'acupuncture de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC)

 

Ce dictionnaire chinois-français est en cours d'élaboration. Fonctions pour chercher un mot, une conception graphique améliorée etc. seront ajoutés par paliers.
Ce qui déjà fonctionne parfaitement est notre logiciel d'apprentissage de vocabulaire chinois!


Liste des mots: (utilisez la fonction de recherche de votre logiciel de navigation (Ctrl-F) ou cherchez par saisie de texte)

Pinyin (simple)  Pinyin (avec tons)  Caractère chinois  Désignation de ce point d'acupuncture
 


zhong fuzhōng fŭ
中府
poumon 1
yun menyún mén
云门
poumon 2
tian futiān fŭ
天府
poumon 3
xia baixiá bái
侠白
poumon 4
chi zechĭ zé
尺泽
poumon 5
kong zuikŏng zuì
孔最
poumon 6
lie queliè quē
列缺
poumon 7
jing qujīng qú
经渠
poumon 8
tai yuantài­ yuān
太渊
poumon 9
yu jiyú jì
鱼际
poumon 10
shao shangshào shāng
少商
poumon 11
shang yangshāng yáng
商阳
gros intestin 1
er jianèr jiān
二间
gros intestin 2
san jiansān jiān
三间
gros intestin 3
he guhé gŭ
合谷
gros intestin 4
yang xiyáng xī
阳溪
gros intestin 5
pian lipiān lì
偏历
gros intestin 6
wen liuwēn liū
温溜
gros intestin 7
xia lianxià lián
下廉
gros intestin 8
shang lianshàng lián
上廉
gros intestin 9
shou­ san lishŏu sān lĭ
手三里
gros intestin 10
qu chiqū chí
曲池
gros intestin 11
zhou jiaozhŏu jiáo
肘髎
gros intestin 12
shou­ wu lishŏu wŭ lĭ
手五里
gros intestin 13
bi naobì nào­
臂臑
gros intestin 14
jian yujiān yú
肩髃
gros intestin 15
ju gujù gŭ
巨骨
gros intestin 16
tian dingtiān dĭng
天鼎
gros intestin 17
fu tufú­ tū
扶突
gros intestin 18
he liaohé liáo
禾髎
gros intestin 19
ying­ xiang­­­yíng­ xiāng
迎香
gros intestin 20
cheng qichéng­ qì
承泣
estomac 1
si baisì bái
四白
estomac 2
ju liaojù liáo
巨髎
estomac 3
di cangdì cāng
地仓
estomac 4
da yingdà yíng­
大迎
estomac 5
jia chejiá chē
颊车
estomac 6
xia guanxià guān
下关
estomac 7
tou weitóu wéi­
头维
estomac 8
ren yingrén yíng­
人迎
estomac 9
shui tushuĭ tū
水突
estomac 10
qi sheqì shè
气舍
estomac 11
que penquē pén
缺盆
estomac 12
qi huqì hù
气户
estomac 13
ku fangkù fáng­
库房
estomac 14
wu yiwū yì
屋翳
estomac 15
ying­ chuang­yīng chuāng
膺窗
estomac 16
ru zhongrŭ zhōng
乳中
estomac 17
ru genrŭ gēn
乳根
estomac 18
bu rongbù­ róng
不容
estomac 19
cheng manchéng­ măn
承满
estomac 20
liang menliáng mén
梁门
estomac 21
guan menguān mén
关门
estomac 22
tai yitài­ yĭ
太乙
estomac 23
hua rou menhuá ròu mén
滑肉门
estomac 24
tian shutiān shū
天枢
estomac 25
wai lingwài líng
外陵
estomac 26
da judà jù
大巨
estomac 27
shui daoshuĭ dào
水道
estomac 28
gui laiguī lái
归来
estomac 29
qi chongqì chōng
气冲
estomac 30
bi guanbì guān
髀关
estomac 31
fu tufú­ tù
伏兔
estomac 32
yin shiyīn shì
阴市
estomac 33
liang qiuliáng qiū
梁丘
estomac 34
du bidú bí
犊鼻
estomac 35
zu san lizú sān lĭ
足三里
estomac 36
shang ju xushàng jù xū
上巨虚
estomac 37
tiao koutiáo­ kŏu
条口
estomac 38
xia ju xuxià jù xū
下巨虚
estomac 39
feng longfēng lóng
丰隆
estomac 40
jie xijiĕ xī
解溪
estomac 41
chong­ yangchōng yáng
冲阳
estomac 42
xian guxiàn gŭ
陷谷
estomac 43
nei tingnèi tíng­
内庭
estomac 44
li duilì duì
厉兑
estomac 45
yin baiyín bái
隐白
rate-pancréas 1
da dudà dū
大都
rate-pancréas 2
tai baitài­ bái
太白
rate-pancréas 3
gong sungōng sūn
公孙
rate-pancréas 4
shang qiushāng qiū
商丘
rate-pancréas 5
san yin jiaosān yīn jiāo
三阴交
rate-pancréas 6
lou gulòu gŭ
漏谷
rate-pancréas 7
di jidì jī
地机
rate-pancréas 8
yin ling quanyīn líng quán
阴陵泉
rate-pancréas 9
xue haixuè hăi
血海
rate-pancréas 10
ji menjī mén
箕门
rate-pancréas 11
chong menchōng mén
冲门
rate-pancréas 12
fu shefŭ shè
府舍
rate-pancréas 13
fu jiefù­ jié
腹结
rate-pancréas 14
da hengdà héng
大横
rate-pancréas 15
fu aifù­ āi
腹哀
rate-pancréas 16
shi doushí dòu
食窦
rate-pancréas 17
tian xitiān xī
天溪
rate-pancréas 18
xiong­ xiang­­­xiōng xiāng
胸乡
rate-pancréas 19
zhou rongzhōu róng
周荣
rate-pancréas 20
da baodà bāo
大包
rate-pancréas 21
ji quanjí quán
极泉
cœur 1
qing­ ling quanqīng líng quán
青灵
cœur 2
shao haishào hăi
少海
cœur 3
ling daolíng dào
灵道
cœur 4
tong litōng lĭ
通里
cœur 5
yin xiyīn xī
阴郄
cœur 6
shen menshén mén
神门
cœur 7
shao fushào fŭ
少府
cœur 8
shao chong­shào chōng
少冲
cœur 9
shao zeshào zé
少泽
intestin grêle 1
qian guqián gŭ
前谷
intestin grêle 2
hou xihòu xī
后溪
intestin grêle 3
wan guwàn gŭ
腕骨
intestin grêle 4
yang guyáng gŭ
阳谷
intestin grêle 5
yang laoyăng lăo
养老
intestin grêle 6
zhi zhengzhī zhèng
支正
intestin grêle 7
xiao haixiăo hăi
小海
intestin grêle 8
jian zhenjiān zhēn
肩贞
intestin grêle 9
nao shunào­ shù
臑腧
intestin grêle 10
tian zongtiān zōng
天宗
intestin grêle 11
bing fengbĭng fēng
秉风
intestin grêle 12
qu yuanqū yuán­
曲垣
intestin grêle 13
jian wai shujiān wài shù
肩外俞
intestin grêle 14
jian zhong shujiān zhōng shù
肩中俞
intestin grêle 15
tian chuang­tiān chuāng
天窗
intestin grêle 16
tian rongtiān róng
天容
intestin grêle 17
quan liaoquán liáo
颧髎
intestin grêle 18
ting gongtīng gōng
听宫
intestin grêle 19
jing mingjīng míng
睛明
vessie 1
zan zhuzàn zhú
攒竹
vessie 2
mei chongméi chōng
眉冲
vessie 3
qu chaqū chā
曲差
vessie 4
wu chuwŭ chù
五处
vessie 5
cheng­ guang­chéng­ guāng
承光
vessie 6
tong tiantōng tiān
通天
vessie 7
luo queluò­ què
络却
vessie 8
yu zhenyù zhĕn
玉枕
vessie 9
tian zhutiān zhù
天柱
vessie 10
da zhudà zhù
大杼
vessie 11
feng menfēng mén
风门
vessie 12
fei shufèi shù
肺俞
vessie 13
jue yin shujué yīn shù
厥阴俞
vessie 14
xin shuxīn shù
心俞
vessie 15
du shudū shù
督俞
vessie 16
ge shugé shù
膈俞
vessie 17
gan shugān shù
肝俞
vessie 18
dan shudăn shù
胆俞
vessie 19
pi shupí shù
脾俞
vessie 20
wei shuwèi shù
胃俞
vessie 21
san jiao shusān jiāo shù
三焦俞
vessie 22
shen shushén shù
肾俞
vessie 23
qi hai shuqì hăi shù
气海俞
vessie 24
da chang­ shudà cháng shù
大肠俞
vessie 25
guan yuan­ shuguān yuán­ shù
关元俞
vessie 26
xiao­ chang­ shuxiăo cháng shù
小肠俞
vessie 27
pang guang­ shupáng guāng shù
膀胱俞
vessie 28
zhong lu shuzhōng lŭ shù
中膂俞
vessie 29
bai­ huan shubái huán shù
白环俞
vessie 30
shang liaoshàng liáo
上髎
vessie 31
ci liaocì liáo
次髎
vessie 32
zhong liaozhōng liáo
中髎
vessie 33
xia liaoxià liáo
下髎
vessie 34
hui yanghuì yáng
会阳
vessie 35
cheng fuchéng­ fú­
承扶
vessie 36
yin menyīn mén
殷门
vessie 37
fu xifú­ xì
浮郄
vessie 38
wei yangwĕi yáng
委阳
vessie 39
wei zhongwĕi zhōng
委中
vessie 40
fu fenfù­ fēn
附分
vessie 41
po hupò hù
魄户
vessie 42
gao huang shugāo huāng shù
膏肓俞
vessie 43
shen tangshén táng­
神堂
vessie 44
yi xiyì xī
譩譆
vessie 45
ge guangé guān
膈关
vessie 46
hun menhún mén
魂门
vessie 47
yang gangyáng gāng
阳纲
vessie 48
yi sheyì shè
意舍
vessie 49
wei cangwèi cāng
胃仓
vessie 50
huang menhuāng mén
肓门
vessie 51
zhi shizhì shì
志室
vessie 52
bao huangbāo huāng
胞肓
vessie 53
zhi bianzhì biān
秩边
vessie 54
he yanghé yáng
合阳
vessie 55
cheng jinchéng­ jīn
承筋
vessie 56
cheng­ shanchéng­ shān
承山
vessie 57
fei yangfēi yáng
飞扬
vessie 58
fu yangfū yáng
跗阳
vessie 59
kun lunkūn lún
昆仑
vessie 60
pu canpú cān
仆参
vessie 61
shen maishēn mài
申脉
vessie 62
jin menjīn mén
金门
vessie 63
jing gujīng gŭ
京骨
vessie 64
shu gushù gŭ
束骨
vessie 65
tong gutōng gŭ
足通谷
vessie 66
zhi yinzhì yīn
至阴
vessie 67
yong quanyŏng quán
涌泉
rein 1
ran gurán gŭ
然谷
rein 2
tai xitài­ xī
太溪
rein 3
da zhongdà zhōng
大钟
rein 4
shui quanshuĭ quán
水泉
rein 5
zhao haizhào hăi
照海
rein 6
fu liufù­ liū
复溜
rein 7
jiao xinjiāo xìn
交信
rein 8
zhu binzhú bīn
筑宾
rein 9
yin guyīn gŭ
阴谷
rein 10
heng guhéng gŭ
横骨
rein 11
da hedà hè
大赫
rein 12
qi xueqì xuè
气穴
rein 13
si mansì măn
四满
rein 14
zhong zhuzhōng zhù
中注
rein 15
huang shuhuāng shù
肓俞
rein 16
shang qushāng qū
商曲
rein 17
shi guanshí guān
石关
rein 18
yin duyīn dū
阴都
rein 19
tong gutōng gŭ
腹通谷
rein 20
you menyōu mén
幽门
rein 21
bu langbù­ láng
步廊
rein 22
shen fengshén fēng
神封
rein 23
ling xulíng xū
灵墟
rein 24
shen cangshén cáng
神藏
rein 25
yu zhongyù zhōng
彧中
rein 26
shu fushù fŭ
俞府
rein 27
tian chitiān chí
天池
péricarde 1
tian quantiān quán
天泉
péricarde 2
qu zeqū zé
曲泽
péricarde 3
xi menxī mén
郄门
péricarde 4
jian shijiān shĭ
间使
péricarde 5
nei guannèi guān
内关
péricarde 6
da lingdà líng
大陵
péricarde 7
lao gongláo gōng
劳宫
péricarde 8
zhong chong­zhōng chōng
中冲
péricarde 9
guan chong­guān chōng
关冲
trois foyers 1
ye menyè mén
液门
trois foyers 2
zhong zhuzhōng zhŭ
中渚
trois foyers 3
yang chiyáng chí
阳池
trois foyers 4
wai guanwài guān
外关
trois foyers 5
zhi gouzhī gōu
支沟
trois foyers 6
hui zonghuì zōng
会宗
trois foyers 7
san yang luo­sān yáng luò­
三阳络
trois foyers 8
si dusì dú
四渎
trois foyers 9
tian jingtiān jĭng
天井
trois foyers 10
qing­ leng yuan­qīng lĕng yuān
清泠渊
trois foyers 11
xiao luoxiāo luò­
消泺
trois foyers 12
nao huinào­ huì
臑会
trois foyers 13
jian liaojiān liáo
肩髎
trois foyers 14
tian liaotiān liáo
天髎
trois foyers 15
tian youtiān yŏu
天牖
trois foyers 16
yi fengyì fēng
翳风
trois foyers 17
chi maichì mài
瘈脉
trois foyers 18
lu xilú xī
颅息
trois foyers 19
jiao sunjiăo sūn
角孙
trois foyers 20
er menĕr mén
耳门
trois foyers 21
he liaohé liáo
和髎
trois foyers 22
si zhu kong­sī zhú kōng
丝竹空
trois foyers 23
tong­ zi liaotóng zĭ liáo
瞳子髎
vésicule biliaire 1
ting huitīng huì
听会
vésicule biliaire 2
shang guanshàng guān
上关
vésicule biliaire 3
han yanhàn yàn
颔厌
vésicule biliaire 4
xuan luxuán lú
悬颅
vésicule biliaire 5
xuan lixuán lí
悬厘
vésicule biliaire 6
qu binqū bìn
曲鬓
vésicule biliaire 7
shuai gushuài gŭ
率谷
vésicule biliaire 8
tian chong­tiān chōng
天冲
vésicule biliaire 9
fu baifú­ bái
浮白
vésicule biliaire 10
tou qiao yintóu qiào yīn
头窍阴
vésicule biliaire 11
wan guwán gŭ
完骨
vésicule biliaire 12
ben shenbĕn shén
本神
vésicule biliaire 13
yang baiyáng bái
阳白
vésicule biliaire 14
lin qilín qì
临泣
vésicule biliaire 15
mu chuangmù chuāng
目窗
vésicule biliaire 16
zheng ying­zhèng yíng­
正营
vésicule biliaire 17
cheng­ lingchéng­ líng
承灵
vésicule biliaire 18
nao kongnăo kōng
脑空
vésicule biliaire 19
feng chifēng chí
风池
vésicule biliaire 20
jian jingjiān jĭng
肩井
vésicule biliaire 21
yuan yeyuān yè
渊腋
vésicule biliaire 22
zhe jinzhé jīn
辄筋
vésicule biliaire 23
ri yuerì yuè
日月
vésicule biliaire 24
jing menjīng mén
京门
vésicule biliaire 25
dai maidài mài
带脉
vésicule biliaire 26
wu shuwŭ shū
五枢
vésicule biliaire 27
wei daowéi­ dào
维道
vésicule biliaire 28
ju liaojū liáo
居髎
vésicule biliaire 29
huan tiaohuán tiào
环跳
vésicule biliaire 30
feng shifēng shì
风市
vésicule biliaire 31
zhong duzhōng dú
中渎
vésicule biliaire 32
yang guanyáng guān
阳关
vésicule biliaire 33
yang ling quanyáng líng quán
阳陵泉
vésicule biliaire 34
yang jiaoyáng jiāo
阳交
vésicule biliaire 35
wai qiuwài qiū
外丘
vésicule biliaire 36
guang­ mingguāng míng
光明
vésicule biliaire 37
yang fuyáng fŭ
阳辅
vésicule biliaire 38
xuan zhongxuán zhōng
悬钟
vésicule biliaire 39
qiu xuqiū xū
丘墟
vésicule biliaire 40
lin qilín qì
临泣
vésicule biliaire 41
di wu huidì wŭ huì
地五会
vésicule biliaire 42
xia xixiá xī
侠溪
vésicule biliaire 43
qiao yinqiào yīn
窍阴
vésicule biliaire 44
da dundà dūn
大敦
foie 1
xing jianxíng­ jiān
行间
foie 2
tai chongtài­ chōng
太冲
foie 3
zhong fengzhōng fēng
中封
foie 4
li goulí gōu
蠡沟
foie 5
zhong duzhōng dū
中都
foie 6
xi guanxī guān
膝关
foie 7
qu quanqū quán
曲泉
foie 8
yin baoyīn bāo
阴包
foie 9
wu liwŭ lĭ
足五里
foie 10
yin lianyīn lián
阴廉
foie 11
ji maijí mài
急脉
foie 12
zhang menzhāng mén
章门
foie 13
qi menqī mén
期门
foie 14
hui yinhuì yīn
会阴
Ren Mai 1
qu guqū gŭ
曲骨
Ren Mai 2
zhong jizhōng jí
中极
Ren Mai 3
guan yuanguān yuán­
关元
Ren Mai 4
shi menshí mén
石门
Ren Mai 5
qi haiqì hăi
气海
Ren Mai 6
yin jiaoyīn jiāo
阴交
Ren Mai 7
shen queshén què
神阙
Ren Mai 8
shui fenshuĭ fēn
水分
Ren Mai 9
xia wanxià wăn
下脘
Ren Mai 10
jian lijiàn lĭ
建里
Ren Mai 11
zhong wanzhōng wăn
中脘
Ren Mai 12
shang wanshàng wăn
上脘
Ren Mai 13
ju quejù què
巨阙
Ren Mai 14
jiu weijiū wĕi
鸠尾
Ren Mai 15
zhong ting­zhōng tíng­
中庭
Ren Mai 16
shan zhongshān zhōng
膻中
Ren Mai 17
yu tangyù táng­
玉堂
Ren Mai 18
zi gongzĭ gōng
紫宫
Ren Mai 19
hua gaihuá gài
华盖
Ren Mai 20
xuan jixuán jī
璇玑
Ren Mai 21
tian tutiān tú
天突
Ren Mai 22
lian quanlián quán
廉泉
Ren Mai 23
cheng­ jiangchéng­ jiāng
承浆
Ren Mai 24
chang­ qiangcháng qiáng
长强
Du Mai 1
yao shuyāo shù
腰俞
Du Mai 2
yao yang guanyāo yáng guān
腰阳关
Du Mai 3
ming menmìng mén
命门
Du Mai 4
xuan shuxuán shū
悬枢
Du Mai 5
ji zhongjĭ zhōng
脊中
Du Mai 6
zhong shuzhōng shū
中枢
Du Mai 7
jin suojīn suō
筋缩
Du Mai 8
zhi yangzhì yáng
至阳
Du Mai 9
ling tailíng tái
灵台
Du Mai 10
shen daoshén dào
神道
Du Mai 11
shen zhushēn zhù
身柱
Du Mai 12
tao daotáo dào
陶道
Du Mai 13
da zhuidà zhuī
大椎
Du Mai 14
ya menyă mén
哑门
Du Mai 15
feng fufēng fŭ
风府
Du Mai 16
nao hunăo hù
脑户
Du Mai 17
qiang jianqiáng jiān
强间
Du Mai 18
hou dinghòu dĭng
后顶
Du Mai 19
bai huibăi huì
百会
Du Mai 20
qian dingqián dĭng
前顶
Du Mai 21
xin huixìn huì
囟会
Du Mai 22
shang xing­shàng xīng
上星
Du Mai 23
shen tingshén tíng­
神庭
Du Mai 24
su liaosù liáo
素髎
Du Mai 25
ren zhongrén zhōng
人中
Du Mai 26
dui duanduì duān
兑端
Du Mai 27
yin jiaoyín jiāo
龈交
Du Mai 28

haut de page

361 mots, dont 361 ( 100.0% ) avec traduction française.    
Tous les contenus sont protégés par les droits d'auteur allemands et internationaux | mentions obligatoires / contact | déclaration de confidentialité | préférences cookie  
version 5.40 / Dernière mise à jour: 2023-07-15