El mejor método para aprender a hablar y escribir en Mandarín - incluido pronunciación correcta, Pinyin, frase modelo, orden de trazos y significado español
DICCIONARIO MTC

Han Trainer diccionario MTC chino - español

Todos los puntos acupunturales de la Medicina Tradicional China (MTC)

 

Este diccionario chino-español todavía está en construcción. Funciones de búsqueda, una mejor concepción gráfica etc. serán añadidas paso a paso.
Lo que ya funciona perfectamente es nuestro programa multimedia especializado en la enseñanza de vocabulario chino!


Lista de palabras: (Utilice la function de búsqueda de su navegador (Ctrl-F) o busque introduciendo texto)

Pinyin (simple)  Pinyin (con tonos)  Caracteres chinos  Denomi­nación del punto
 


zhong fuzhōng fŭ
中府
pulmón 1
yun menyún mén
云门
pulmón 2
tian futiān fŭ
天府
pulmón 3
xia baixiá bái
侠白
pulmón 4
chi zechĭ zé
尺泽
pulmón 5
kong zuikŏng zuì
孔最
pulmón 6
lie queliè quē
列缺
pulmón 7
jing qujīng qú
经渠
pulmón 8
tai yuantài­ yuān
太渊
pulmón 9
yu jiyú jì
鱼际
pulmón 10
shao shangshào shāng
少商
pulmón 11
shang yangshāng yáng
商阳
intestino grueso 1
er jianèr jiān
二间
intestino grueso 2
san jiansān jiān
三间
intestino grueso 3
he guhé gŭ
合谷
intestino grueso 4
yang xiyáng xī
阳溪
intestino grueso 5
pian lipiān lì
偏历
intestino grueso 6
wen liuwēn liū
温溜
intestino grueso 7
xia lianxià lián
下廉
intestino grueso 8
shang lianshàng lián
上廉
intestino grueso 9
shou­ san lishŏu sān lĭ
手三里
intestino grueso 10
qu chiqū chí
曲池
intestino grueso 11
zhou jiaozhŏu jiáo
肘髎
intestino grueso 12
shou­ wu lishŏu wŭ lĭ
手五里
intestino grueso 13
bi naobì nào­
臂臑
intestino grueso 14
jian yujiān yú
肩髃
intestino grueso 15
ju gujù gŭ
巨骨
intestino grueso 16
tian dingtiān dĭng
天鼎
intestino grueso 17
fu tufú­ tū
扶突
intestino grueso 18
he liaohé liáo
禾髎
intestino grueso 19
ying­ xiang­­­yíng­ xiāng
迎香
intestino grueso 20
cheng qichéng­ qì
承泣
estómago 1
si baisì bái
四白
estómago 2
ju liaojù liáo
巨髎
estómago 3
di cangdì cāng
地仓
estómago 4
da yingdà yíng­
大迎
estómago 5
jia chejiá chē
颊车
estómago 6
xia guanxià guān
下关
estómago 7
tou weitóu wéi­
头维
estómago 8
ren yingrén yíng­
人迎
estómago 9
shui tushuĭ tū
水突
estómago 10
qi sheqì shè
气舍
estómago 11
que penquē pén
缺盆
estómago 12
qi huqì hù
气户
estómago 13
ku fangkù fáng­
库房
estómago 14
wu yiwū yì
屋翳
estómago 15
ying­ chuang­yīng chuāng
膺窗
estómago 16
ru zhongrŭ zhōng
乳中
estómago 17
ru genrŭ gēn
乳根
estómago 18
bu rongbù­ róng
不容
estómago 19
cheng manchéng­ măn
承满
estómago 20
liang menliáng mén
梁门
estómago 21
guan menguān mén
关门
estómago 22
tai yitài­ yĭ
太乙
estómago 23
hua rou menhuá ròu mén
滑肉门
estómago 24
tian shutiān shū
天枢
estómago 25
wai lingwài líng
外陵
estómago 26
da judà jù
大巨
estómago 27
shui daoshuĭ dào
水道
estómago 28
gui laiguī lái
归来
estómago 29
qi chongqì chōng
气冲
estómago 30
bi guanbì guān
髀关
estómago 31
fu tufú­ tù
伏兔
estómago 32
yin shiyīn shì
阴市
estómago 33
liang qiuliáng qiū
梁丘
estómago 34
du bidú bí
犊鼻
estómago 35
zu san lizú sān lĭ
足三里
estómago 36
shang ju xushàng jù xū
上巨虚
estómago 37
tiao koutiáo­ kŏu
条口
estómago 38
xia ju xuxià jù xū
下巨虚
estómago 39
feng longfēng lóng
丰隆
estómago 40
jie xijiĕ xī
解溪
estómago 41
chong­ yangchōng yáng
冲阳
estómago 42
xian guxiàn gŭ
陷谷
estómago 43
nei tingnèi tíng­
内庭
estómago 44
li duilì duì
厉兑
estómago 45
yin baiyín bái
隐白
bazo 1
da dudà dū
大都
bazo 2
tai baitài­ bái
太白
bazo 3
gong sungōng sūn
公孙
bazo 4
shang qiushāng qiū
商丘
bazo 5
san yin jiaosān yīn jiāo
三阴交
bazo 6
lou gulòu gŭ
漏谷
bazo 7
di jidì jī
地机
bazo 8
yin ling quanyīn líng quán
阴陵泉
bazo 9
xue haixuè hăi
血海
bazo 10
ji menjī mén
箕门
bazo 11
chong menchōng mén
冲门
bazo 12
fu shefŭ shè
府舍
bazo 13
fu jiefù­ jié
腹结
bazo 14
da hengdà héng
大横
bazo 15
fu aifù­ āi
腹哀
bazo 16
shi doushí dòu
食窦
bazo 17
tian xitiān xī
天溪
bazo 18
xiong­ xiang­­­xiōng xiāng
胸乡
bazo 19
zhou rongzhōu róng
周荣
bazo 20
da baodà bāo
大包
bazo 21
ji quanjí quán
极泉
corazón 1
qing­ ling quanqīng líng quán
青灵
corazón 2
shao haishào hăi
少海
corazón 3
ling daolíng dào
灵道
corazón 4
tong litōng lĭ
通里
corazón 5
yin xiyīn xī
阴郄
corazón 6
shen menshén mén
神门
corazón 7
shao fushào fŭ
少府
corazón 8
shao chong­shào chōng
少冲
corazón 9
shao zeshào zé
少泽
intestino delgado 1
qian guqián gŭ
前谷
intestino delgado 2
hou xihòu xī
后溪
intestino delgado 3
wan guwàn gŭ
腕骨
intestino delgado 4
yang guyáng gŭ
阳谷
intestino delgado 5
yang laoyăng lăo
养老
intestino delgado 6
zhi zhengzhī zhèng
支正
intestino delgado 7
xiao haixiăo hăi
小海
intestino delgado 8
jian zhenjiān zhēn
肩贞
intestino delgado 9
nao shunào­ shù
臑腧
intestino delgado 10
tian zongtiān zōng
天宗
intestino delgado 11
bing fengbĭng fēng
秉风
intestino delgado 12
qu yuanqū yuán­
曲垣
intestino delgado 13
jian wai shujiān wài shù
肩外俞
intestino delgado 14
jian zhong shujiān zhōng shù
肩中俞
intestino delgado 15
tian chuang­tiān chuāng
天窗
intestino delgado 16
tian rongtiān róng
天容
intestino delgado 17
quan liaoquán liáo
颧髎
intestino delgado 18
ting gongtīng gōng
听宫
intestino delgado 19
jing mingjīng míng
睛明
vejiga 1
zan zhuzàn zhú
攒竹
vejiga 2
mei chongméi chōng
眉冲
vejiga 3
qu chaqū chā
曲差
vejiga 4
wu chuwŭ chù
五处
vejiga 5
cheng­ guang­chéng­ guāng
承光
vejiga 6
tong tiantōng tiān
通天
vejiga 7
luo queluò­ què
络却
vejiga 8
yu zhenyù zhĕn
玉枕
vejiga 9
tian zhutiān zhù
天柱
vejiga 10
da zhudà zhù
大杼
vejiga 11
feng menfēng mén
风门
vejiga 12
fei shufèi shù
肺俞
vejiga 13
jue yin shujué yīn shù
厥阴俞
vejiga 14
xin shuxīn shù
心俞
vejiga 15
du shudū shù
督俞
vejiga 16
ge shugé shù
膈俞
vejiga 17
gan shugān shù
肝俞
vejiga 18
dan shudăn shù
胆俞
vejiga 19
pi shupí shù
脾俞
vejiga 20
wei shuwèi shù
胃俞
vejiga 21
san jiao shusān jiāo shù
三焦俞
vejiga 22
shen shushén shù
肾俞
vejiga 23
qi hai shuqì hăi shù
气海俞
vejiga 24
da chang­ shudà cháng shù
大肠俞
vejiga 25
guan yuan­ shuguān yuán­ shù
关元俞
vejiga 26
xiao­ chang­ shuxiăo cháng shù
小肠俞
vejiga 27
pang guang­ shupáng guāng shù
膀胱俞
vejiga 28
zhong lu shuzhōng lŭ shù
中膂俞
vejiga 29
bai­ huan shubái huán shù
白环俞
vejiga 30
shang jiaoshàng jiáo
上髎
vejiga 31
ci jiaocì jiáo
次髎
vejiga 32
zhong jiaozhōng jiáo
中髎
vejiga 33
xia jiaoxià jiáo
下髎
vejiga 34
hui yanghuì yáng
会阳
vejiga 35
cheng fuchéng­ fú­
承扶
vejiga 36
yin menyīn mén
殷门
vejiga 37
fu xifú­ xì
浮郄
vejiga 38
wei yangwĕi yáng
委阳
vejiga 39
wei zhongwĕi zhōng
委中
vejiga 40
fu fenfù­ fēn
附分
vejiga 41
po hupò hù
魄户
vejiga 42
gao huang shugāo huāng shù
膏肓俞
vejiga 43
shen tangshén táng­
神堂
vejiga 44
yi xiyì xī
譩譆
vejiga 45
ge guangé guān
膈关
vejiga 46
hun menhún mén
魂门
vejiga 47
yang gangyáng gāng
阳纲
vejiga 48
yi sheyì shè
意舍
vejiga 49
wei cangwèi cāng
胃仓
vejiga 50
huang menhuāng mén
肓门
vejiga 51
zhi shizhì shì
志室
vejiga 52
bao huangbāo huāng
胞肓
vejiga 53
zhi bianzhì biān
秩边
vejiga 54
he yanghé yáng
合阳
vejiga 55
cheng jinchéng­ jīn
承筋
vejiga 56
cheng­ shanchéng­ shān
承山
vejiga 57
fei yangfēi yáng
飞扬
vejiga 58
fu yangfū yáng
跗阳
vejiga 59
kun lunkūn lún
昆仑
vejiga 60
pu canpú cān
仆参
vejiga 61
shen maishēn mài
申脉
vejiga 62
jin menjīn mén
金门
vejiga 63
jing gujīng gŭ
京骨
vejiga 64
shu gushù gŭ
束骨
vejiga 65
tong gutōng gŭ
足通谷
vejiga 66
zhi yinzhì yīn
至阴
vejiga 67
yong quanyŏng quán
涌泉
riñón 1
ran gurán gŭ
然谷
riñón 2
tai xitài­ xī
太溪
riñón 3
da zhongdà zhōng
大钟
riñón 4
shui quanshuĭ quán
水泉
riñón 5
zhao haizhào hăi
照海
riñón 6
fu liufù­ liū
复溜
riñón 7
jiao xinjiāo xìn
交信
riñón 8
zhu binzhú bīn
筑宾
riñón 9
yin guyīn gŭ
阴谷
riñón 10
heng guhéng gŭ
横骨
riñón 11
da hedà hè
大赫
riñón 12
qi xueqì xuè
气穴
riñón 13
si mansì măn
四满
riñón 14
zhong zhuzhōng zhù
中注
riñón 15
huang shuhuāng shù
肓俞
riñón 16
shang qushāng qū
商曲
riñón 17
shi guanshí guān
石关
riñón 18
yin duyīn dū
阴都
riñón 19
tong gutōng gŭ
腹通谷
riñón 20
you menyōu mén
幽门
riñón 21
bu langbù­ láng
步廊
riñón 22
shen fengshén fēng
神封
riñón 23
ling xulíng xū
灵墟
riñón 24
shen cangshén cáng
神藏
riñón 25
yu zhongyù zhōng
彧中
riñón 26
shu fushù fŭ
俞府
riñón 27
tian chitiān chí
天池
pericardio 1
tian quantiān quán
天泉
pericardio 2
qu zeqū zé
曲泽
pericardio 3
xi menxī mén
郄门
pericardio 4
jian shijiān shĭ
间使
pericardio 5
nei guannèi guān
内关
pericardio 6
da lingdà líng
大陵
pericardio 7
lao gongláo gōng
劳宫
pericardio 8
zhong chong­zhōng chōng
中冲
pericardio 9
guan chong­guān chōng
关冲
triple recalentador 1
ye menyè mén
液门
triple recalentador 2
zhong zhuzhōng zhŭ
中渚
triple recalentador 3
yang chiyáng chí
阳池
triple recalentador 4
wai guanwài guān
外关
triple recalentador 5
zhi gouzhī gōu
支沟
triple recalentador 6
hui zonghuì zōng
会宗
triple recalentador 7
san yang luo­sān yáng luò­
三阳络
triple recalentador 8
si dusì dú
四渎
triple recalentador 9
tian jingtiān jĭng
天井
triple recalentador 10
qing­ leng yuan­qīng lĕng yuān
清泠渊
triple recalentador 11
xiao luoxiāo luò­
消泺
triple recalentador 12
nao huinào­ huì
臑会
triple recalentador 13
jian liaojiān liáo
肩髎
triple recalentador 14
tian liaotiān liáo
天髎
triple recalentador 15
tian youtiān yŏu
天牖
triple recalentador 16
yi fengyì fēng
翳风
triple recalentador 17
chi maichì mài
瘈脉
triple recalentador 18
lu xilú xī
颅息
triple recalentador 19
jiao sunjiăo sūn
角孙
triple recalentador 20
er menĕr mén
耳门
triple recalentador 21
he liaohé liáo
和髎
triple recalentador 22
si zhu kong­sī zhú kōng
丝竹空
triple recalentador 23
tong­ zi liaotóng zĭ liáo
瞳子髎
vesícula biliar 1
ting huitīng huì
听会
vesícula biliar 2
shang guanshàng guān
上关
vesícula biliar 3
han yanhàn yàn
颔厌
vesícula biliar 4
xuan luxuán lú
悬颅
vesícula biliar 5
xuan lixuán lí
悬厘
vesícula biliar 6
qu binqū bìn
曲鬓
vesícula biliar 7
shuai gushuài gŭ
率谷
vesícula biliar 8
tian chong­tiān chōng
天冲
vesícula biliar 9
fu baifú­ bái
浮白
vesícula biliar 10
tou qiao yintóu qiào yīn
头窍阴
vesícula biliar 11
wan guwán gŭ
完骨
vesícula biliar 12
ben shenbĕn shén
本神
vesícula biliar 13
yang baiyáng bái
阳白
vesícula biliar 14
lin qilín qì
临泣
vesícula biliar 15
mu chuangmù chuāng
目窗
vesícula biliar 16
zheng ying­zhèng yíng­
正营
vesícula biliar 17
cheng­ lingchéng­ líng
承灵
vesícula biliar 18
nao kongnăo kōng
脑空
vesícula biliar 19
feng chifēng chí
风池
vesícula biliar 20
jian jingjiān jĭng
肩井
vesícula biliar 21
yuan yeyuān yè
渊腋
vesícula biliar 22
zhe jinzhé jīn
辄筋
vesícula biliar 23
ri yuerì yuè
日月
vesícula biliar 24
jing menjīng mén
京门
vesícula biliar 25
dai maidài mài
带脉
vesícula biliar 26
wu shuwŭ shū
五枢
vesícula biliar 27
wei daowéi­ dào
维道
vesícula biliar 28
ju liaojū liáo
居髎
vesícula biliar 29
huan tiaohuán tiào
环跳
vesícula biliar 30
feng shifēng shì
风市
vesícula biliar 31
zhong duzhōng dú
中渎
vesícula biliar 32
yang guanyáng guān
阳关
vesícula biliar 33
yang ling quanyáng líng quán
阳陵泉
vesícula biliar 34
yang jiaoyáng jiāo
阳交
vesícula biliar 35
wai qiuwài qiū
外丘
vesícula biliar 36
guang­ mingguāng míng
光明
vesícula biliar 37
yang fuyáng fŭ
阳辅
vesícula biliar 38
xuan zhongxuán zhōng
悬钟
vesícula biliar 39
xiu xuxiū xū
丘墟
vesícula biliar 40
lin qilín qì
临泣
vesícula biliar 41
di wu huidì wŭ huì
地五会
vesícula biliar 42
xia xixiá xī
侠溪
vesícula biliar 43
qiao yinqiào yīn
窍阴
vesícula biliar 44
da dundà dūn
大敦
hígado 1
xing jianxíng­ jiān
行间
hígado 2
tai chongtài­ chōng
太冲
hígado 3
zhong fengzhōng fēng
中封
hígado 4
li goulí gōu
蠡沟
hígado 5
zhong duzhōng dū
中都
hígado 6
xi guanxī guān
膝关
hígado 7
qu quanqū quán
曲泉
hígado 8
yin baoyīn bāo
阴包
hígado 9
wu liwŭ lĭ
足五里
hígado 10
yin lianyīn lián
阴廉
hígado 11
ji maijí mài
急脉
hígado 12
zhang menzhāng mén
章门
hígado 13
qi menqī mén
期门
hígado 14
hui yinhuì yīn
会阴
Ren Mai 1
qu guqū gŭ
曲骨
Ren Mai 2
zhong jizhōng jí
中极
Ren Mai 3
guan yuanguān yuán­
关元
Ren Mai 4
shi menshí mén
石门
Ren Mai 5
qi haiqì hăi
气海
Ren Mai 6
yin jiaoyīn jiāo
阴交
Ren Mai 7
shen queshén què
神阙
Ren Mai 8
shui fenshuĭ fēn
水分
Ren Mai 9
xia wanxià wăn
下脘
Ren Mai 10
jian lijiàn lĭ
建里
Ren Mai 11
zhong wanzhōng wăn
中脘
Ren Mai 12
shang wanshàng wăn
上脘
Ren Mai 13
ju quejù què
巨阙
Ren Mai 14
jiu weijiū wĕi
鸠尾
Ren Mai 15
zhong ting­zhōng tíng­
中庭
Ren Mai 16
shan zhongshān zhōng
膻中
Ren Mai 17
yu tangyù táng­
玉堂
Ren Mai 18
zi gongzĭ gōng
紫宫
Ren Mai 19
hua gaihuá gài
华盖
Ren Mai 20
xuan jixuán jī
璇玑
Ren Mai 21
tian tutiān tú
天突
Ren Mai 22
lian quanlián quán
廉泉
Ren Mai 23
cheng­ jiangchéng­ jiāng
承浆
Ren Mai 24
chang­ qiangcháng qiáng
长强
Du Mai 1
yao shuyāo shù
腰俞
Du Mai 2
yao yang guanyāo yáng guān
腰阳关
Du Mai 3
ming menmìng mén
命门
Du Mai 4
xuan shuxuán shū
悬枢
Du Mai 5
ji zhongjĭ zhōng
脊中
Du Mai 6
zhong shuzhōng shū
中枢
Du Mai 7
jin suojīn suō
筋缩
Du Mai 8
zhi yangzhì yáng
至阳
Du Mai 9
ling tailíng tái
灵台
Du Mai 10
shen daoshén dào
神道
Du Mai 11
shen zhushēn zhù
身柱
Du Mai 12
tao daotáo dào
陶道
Du Mai 13
da zhuidà zhuī
大椎
Du Mai 14
ya menyă mén
哑门
Du Mai 15
feng fufēng fŭ
风府
Du Mai 16
nao hunăo hù
脑户
Du Mai 17
qiang jianqiáng jiān
强间
Du Mai 18
hou dinghòu dĭng
后顶
Du Mai 19
bai huibăi huì
百会
Du Mai 20
qian dingqián dĭng
前顶
Du Mai 21
xin huixìn huì
囟会
Du Mai 22
shang xing­shàng xīng
上星
Du Mai 23
shen tingshén tíng­
神庭
Du Mai 24
su liaosù liáo
素髎
Du Mai 25
ren zhongrén zhōng
人中
Du Mai 26
dui duanduì duān
兑端
Du Mai 27
yin jiaoyín jiāo
龈交
Du Mai 28

361 palabras, entre ellas 361 ( 100.0% ) con traducción española.    
Todo el contenido está protegido por derechos de autor alemánes e internacionales | contacto y aviso legal | declaración de privacidad | configuración de los cookies   
versión 5.39 / última puesta al día: 2023-01-02